Izsoles noteikumi Kustamai mantai

(Lejupielādēt)

 

“APSTIPRINU”

Likvidējamās akciju sabiedrības

“Trasta Komercbanka”

(Vienotais reģ.nr. 40003029667)

likvidators

zv. advokāts Ilmārs Krūms

Rīgā, 2016.gada 26. maijā

 

 

 

 

 

Likvidējamās akciju sabiedrības

“Trasta Komercbanka”

(Vienotais reģ. Nr. 40003029667)

Kustamās mantas

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.

 

  1. Banka - Likvidējamā akciju sabiedrība “Trasta Komercbanka” (vienotais reģ. Nr.40003029667).
  2. Izsoles dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kas nav parādnieka Bankas likvidācijas pārstāvis.
  3. Kustamā manta - Bankas īpašumā esoša kustamā manta (tai skaitā Bankas autotransporta līdzekļi u.c.), kas norādīta Izsoles noteikumu pielikumā Nr.1.
  4. Izsoles solis - Kustamās mantas pārdošanas cenas pieauguma summas vienība izsolē ar augšupejošu soli.
  5. Nosacītā cena - Kustamās mantas sākotnējā pārdošanas cena (izsoles sākumcena).
  6. Pārdošana izsolē - Bankas izteikts piedāvājums (oferte) pārdot attiecīgo Kustamo mantu Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko Kustamās mantas cenu.
  7. Izsoles uzvarētājs - Izsoles dalībnieks, kurš par attiecīgo Kustamo  mantu nosolījis visaugstāko cenu.

 

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Kustamās mantas izsoles tiesisko pamatu nosaka Latvijas Republikas 1995. gada 05. oktobra likums “Kredītiestāžu likums”.

 

2.2. Izsoles mērķis ir gūt pēc iespējas lielākus ienākumus, pārdodot Kustamo  mantu, un tādā veidā nodrošināt efektīvu Bankas likvidācijas procesu Bankas kreditoru interesēs.

 

2.3.Izsoles organizators ir Bankas likvidators - zvērināts advokāts Ilmārs Krūms (turpmāk noteikumu tekstā saukts - “Likvidators”), kura pilnvaras apstiprinātas ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 14.marta spriedumu civillietā Nr. C30489916.

 

2.4.Izsoli vada un tās darbību nodrošina Likvidators vai Likvidatora pilnvarota persona (turpmāk noteikumu tekstā saukts arī kā “Izsoles vadītājs”).

 

3.Izsoles norises vieta un laiks.

Kustamās mantas izsole notiks izsoles sludinājumā noteiktajā laikā Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

 

4. Izsolāmās mantas apskate un informācija par izsoli.

4.1. Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Bankas likvidatora pilnvaroto personu, zvanot pa tālruni + 371 67027777.

 

4.2. Ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem var iepazīties Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777.

 

4.3.Izsoles noteikumi (kopijas) tiek izsniegti interesentiem, sedzot kopēšanas izmaksas saskaņā ar Bankas cenrādi.

 

4.4.Izsoles dalībniekiem jārēķinās, ka Kustamā manta tiek pārdota kā lietota manta atbilstošā tās faktiskā stāvoklī, un Banka neuzņemas atbildību par Kustamās mantas tehnisko un/vai vizuālo stāvokli, atklātiem vai slēptiem trūkumiem un/vai defektiem. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis attiecīgo Kustamo mantu, nevar vēlāk prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu un/vai samaksātās cenas atgriešanu sakarā ar vēlāk konstatētiem tādiem vai citādiem Kustamās mantas atklātiem vai slēptiem trūkumiem un/vai defektiem.   

 

5. Nosacītā cena.

Kustamās mantas Nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir norādīta izsoles sludinājumā.

 

6.Izsoles dalībnieku reģistrācija, nodrošinājuma summa un dalības maksa.

6.1.Personas, kas saskaņā ar šiem noteikumiem var būt par Izsoles dalībniekiem un kuras vēlas piedalīties Kustamās mantas izsolē pārskaita uz Bankas norēķinu kontu: Nr.LV30PARX0000035380009, AS Citadele banka, Saņēmējs: LAS “Trasta komercbanka”, vienotais reģ.Nr. 40003029667:

- dalības maksu EUR 100,- (viens simts eiro) apmērā;

- nodrošinājumu 10 % apmērā no attiecīgās Kustamās mantas Tirgus cenas,

  un reģistrējas pie Izsoles vadītāja.

            Izsoles dalības maksai un nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms izsoles norises dienas.

Izsoles vadītājam ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

6.2.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz izsoles norises dienai (ieskaitot) Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777. Izsoles dalībnieka reģistrācija tiek pārtraukta 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izsoles sākuma.

 

6.3.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz šādus dokumentus un norāda šādas ziņas:

6.3.1.Juridiskās personas:

6.3.1.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo juridisko personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā juridiskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.1.2. LR Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda tās oriģināls);

            ārvalsts juridiskās personas iesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu juridiskās personas reģistrācijas apliecību, kas vajadzības gadījumā ir attiecīgi legalizēta un apliecināta (Apostille);

6.3.1.3.pārstāvim, kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību), kurā minētas pārstāvja tiesības pārstāvēt juridisko personu izsolē, parakstīt Kustamās mantas izsoles aktu un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.1.4. Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

6.3.2. Ārzonas juridiskas personas (ārzonas kompānijas) papildus 6.3.1.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apstiprina pilnvarotās personas (pārstāvja) tiesības pārstāvēt ārzonas juridisko personu, un deklarāciju par patieso labuma guvēju.

 

6.3.3.Fiziskās personas:

6.3.3.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā fiziskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.3.2.pases vai personas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda oriģināls).

6.3.3.3. pārstāvim (ja tāds nepieciešams), kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību) pārstāvēt fizisko personu izsolē un parakstīt izsoles aktu, un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.3.4.Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

 

6.4.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, papildus noteikumu 6.3. punktā minētajiem dokumentiem paraksta noteiktas formas veidlapu, kurā apliecina, ka ir iepazinušās ar izsoles noteikumiem un tām nepastāv nekādi šķēršļi piedalīties Kustamās mantas izsolē.

 

6.5.Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par to, ka attiecībā uz viņu nepastāv nekādi tiesiski šķēršļi piedalīties izsolē saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

6.6.Reģistrācijai iesniegtie dokumenti paliek Bankas rīcībā un Izsoles dalībniekam netiek atdoti.

 

6.7.Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā, norādot šādas ziņas:

6.7.1.Izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un laiku;

6.7.2.fiziskās personas vārdu un uzvārdu, pases vai personas identifikācijas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru, vai, ja piesakās juridiska persona - juridiskās personas nosaukumu, LR Uzņēmumu reģistra (vai ārvalsts attiecīgās institūcijas, ja pieteikusies ārvalsts juridiskā persona), juridisko un faktiskās atrašanās vietas adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, pases vai personas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru.

           

6.8.Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā norādīts Izsoles dalībnieka nosaukums un piešķirtais reģistrācijas numurs.

 

6.9.Ja izsoles dalības maksa un/vai nodrošinājuma summa nav samaksāta Izsoles noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā, t.i. tā nav iemaksāta Bankas norēķinu kontā 5 (piecas) dienas pirms izsoles norises dienas, Izsoles vadītājs ir tiesīgs atteikt attiecīgā Izsoles dalībnieka pretendenta reģistrāciju. Tāpat Izsoles vadītājs atsaka izsoles dalībnieka reģistrāciju, ja ir pamatotas ziņas, ka attiecīgais pretendents neatbilst Izsoles dalībnieka prasībām saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem, vai ir saņemtas ziņas par attiecīgā pretendenta samaksāto naudas līdzekļu izcelsmes neatbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

7.Izsoles veids un valoda.

7.1.Izsole ir mutiska un atklāta.

 

7.2.Izsoles norise notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, jānodrošina sev pārstāvis, kas pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos izsolē savlaicīgi (ne vēlāk kā vienu dienu līdz izsoles norises dienai) rakstveidā jāinformē Izsoles vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu.

 

8.Izsoles solis.

8.1.Izsole norisinās ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts Izsoles laikā pēc Izsoles vadītāja ieskata 1%-10% apmērā no Nosacītās cenas (izsoles sākumcenas).

Izsoles laikā Izsoles vadītājs var mainīt sākotnēji noteikto izsoles soli.

 

8.2.Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

 

9.Izsoles norise.

9.1. Izsoles dalībnieks (Izsoles dalībnieka) pilnvarotā persona pie ieejas izsoles norises telpās uzrāda Izsoles dalībniekam izsniegto reģistrācijas apliecību un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Pēc tam, kad Izsoles vadītājs pārliecinājies par pilnvarotās personas personību saskaņā ar Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā fiksētajiem datiem, Izsoles dalībniekam tiek izsniegta Izsoles karte. Izsoles kartes numurs atbilst Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.

 

9.2. Izsoles norises telpās var atrasties tikai ar izsoli saistītas personas (izsoles organizators, izsoles vadītājs un viņu palīgi, izsoles dalībnieki). Tiesību aktos paredzētajos gadījumos izsoles norises gaitai var sekot tam īpaši pilnvaroti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji.

 

9.3. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradies kāds no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas klātneesošais (-ie) Izsoles dalībnieks, tad atzīstams, ka pēdējais zaudējis savas tiesības piedalīties izsolē, un izsole tiek uzsākta bez viņa klātbūtnes.

 

9.4. Ja uz Izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad Izsoles vadītājs atliek izsoli uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas neviens no Izsoles dalībniekiem, tad Izsole tiek atzīta par nenotikušu.

 

9.5. Izsoles vadītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata atlikt izsoles sākumu līdz 2 (divām) stundām, ja izsoles sākuma atlikšanas nepieciešamību izraisa būtiski apstākļi un tas ir lietderīgi Bankas likvidācijas procesam.

 

9.6. Ja uz attiecīgās Kustamās mantas izsoli ir reģistrējies un ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, tad Kustamā manta viņam tiek pārdota par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis. Ja uz Izsoles sākuma laiku ieradies ir tikai viens no vairākiem reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem un noteikumu 9.4. punktā paredzētajā laikā pārējie reģistrētie Izsoles dalībnieki joprojām nav ieradušies, Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam klātesošajam dalībniekam par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis. Ja vienīgais Izsoles dalībnieks atsakās pirkt Kustamo mantu par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis, nodrošinājuma summa viņam netiek atmaksāta.

 

9.7.Izsoles dalībniekam, kas nav ieradies uz Izsoli, nodrošinājuma summa netiek atmaksāta.

 

9.8. Kustamās mantas solīšana var notikt, ja uz attiecīgās Kustamās mantas izsoli ir ieradušies vismaz 2 (divi) Izsoles dalībnieki.

 

9.9.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, īsi raksturojot attiecīgo izsolāmo Kustamo mantu un izsoles norises kārtību un noteikumus, nosauc Kustamās mantas Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu) un piedāvā Izsoles dalībniekiem solīt vairāk, ievērojot noteikto izsoles soli.

 

9.10.Solīšana notiek Izsoles dalībniekiem paceļot Izsoles karti, tādējādi apliecinot, ka viņi palielina Kustamās mantas cenu par vienu soli. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem vairs nepārsola pēdējo nosolīto Kustamās mantas cenu, tad Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena, Kustamās mantas pirkšanas tiesības tiek piešķirtas tam, kas nosolījis pēdējo cenu.

 

9.11.Ja vairāki Izsoles dalībnieki vienlaicīgi nosola vienādu cenu, kas netiek vairs pārsolīta, tad par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts Izsoles dalībnieks, kurš uz Izsoli ir reģistrējies ātrāk, t.i., Izsoles dalībnieks, kurš Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā ir reģistrēts ar zemāku kārtas numuru.

 

9.12.Nosolīto Kustamās mantas cenu Izsoles uzvarētājs apliecina ar savu parakstu izsoles aktā (arī noteikumu 9.6. punktā minētajā gadījumā).

            Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis pēdējo Kustamās mantas cenu, bet neparakstās par to izsoles aktā, uzskatāms par atteikušos no savām tiesībām, un Izsoles vadītājs svītro šo dalībnieku no Izsoles dalībnieku saraksta, un pēdējam netiek atmaksāta drošības nauda. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Kustamo mantu ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Kustamās mantas cenu.

 

 

10. Nosolītās cenas samaksa un Kustamās mantas nodošana.

10.1. 3 (trīs) dienu laikā pēc Izsoles akta parakstīšanas (9.12. punkts) Izsoles uzvarētājs samaksā nosolīto Kustamās mantas cenu Bankai, to pārskaitot uz Bankas norēķinu kontu: LV28HABA0551041492621, Saņēmējbanka: AS “Swedbank”, saņēmējs: LAS “Trasta komercbanka”, vienotais reģ. Nr. 40003029667. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā nosolītās Kustamās mantas cenas maksājums ir ieskaitīts Bankas norēķinu kontā.

 

10.2.Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs nesamaksā nosolīto Kustamās mantas cenu un ja darījums apliekas ar PVN, tad papildus arī PVN, 10.1.punktā noteiktajā termiņā, viņš zaudē tiesības iegādāties attiecīgo Kustamo mantu un iemaksāto nodrošinājuma summu. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Kustamo mantu pēc izsoles akta parakstīšanas ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Kustamās mantas cenu.

 

10.3.Kustamā manta tiek nodota, un Izsoles uzvarētājam tā ir jāpieņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nosolītās Kustamās mantas cenas samaksas, par ko starp Banku un Izsoles uzvarētāju tiek parakstīts Kustamās mantas nodošanas-pieņemšanas akts.

 

10.4.Gadījumā, ja nosolītā Kustamā manta ir Bankai piederošs autotransporta līdzeklis, tad: a) tās nodošanas brīdī Izsoles uzvarētājs saņem Bankas izrakstītu preces (autotransporta līdzekļa) pavadzīmi; b) Izsoles uzvarētājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preces (autotransporta līdzekļa) pavadzīmes izrakstīšanas dienas ir pienākums par saviem līdzekļiem reģistrēt autotransporta līdzekļa īpašnieka maiņu un pārreģistrēt to uz sava vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā, tai skaitā samaksājot visus ar to saistītos obligāto nodevu maksājumus; c) ja minētajā termiņā Izsoles uzvarētājs nereģistrē autotransporta līdzekļa īpašnieka maiņu un nepārreģistrē to uz sava vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā, viņš maksā Bankai līgumsodu EUR 200,00 (divi simti eiro un 00 centi) apmērā par katru minētās saistību izpildes kavējuma dienu, kā arī atlīdzina Bankai visus ar to saistītos zaudējumus, izņemot, ja pārreģistrācijas kavējums noticis tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīga pati Banka.

 

10.5.Īpašuma tiesības uz Kustamo mantu pāriet no Bankas uz Izsoles uzvarētāju ar tās nodošanas-pieņemšanas brīdi, kad arī tās pilnīgas vai daļējas bojāejas risks pāriet no Bankas uz Izsoles uzvarētāju.

 

10.6.Nosolītās cenas samaksa nav pieļaujama ar ieskaitu vai citām atvietojamām lietām.

 

 

11.Izsoles izdevumi un drošības naudas atmaksa.

11.1.Izsoles organizēšanas izdevumi tiek segti no Bankas līdzekļiem un Izsoles dalībnieku samaksātās dalības maksas.

            Samaksātā dalības maksa Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta un tā netiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā. 

 

11.2. Izsoles uzvarētāja samaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā.

 

11.3.Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis attiecīgo Kustamo mantu, tiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izsoles norises dienas un Izsoles dalībnieka iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts Izsoles dalībnieka norēķinu konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda.

           

11.4.Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa:

11.4.1.šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

11.4.2.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka viņš saskaņā ar šiem noteikumiem nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku.

 

12.Izsoles atzīšana par nenotikušu un spēkā neesošu.

12.1.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par nenotikušu, ja ir iestājies kāds no zemāk uzskaitītajiem gadījumiem:

12.1.1.ja uz izsoli nav pieteicies neviens Izsoles dalībnieks;

12.1.2.citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

 

12.2.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par spēkā neesošu:

12.2.1.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka saskaņā ar šiem noteikumiem Izsoles dalībnieks nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku, izņemot gadījumu, ja attiecīgās Kustamās mantas pirkšanas tiesības ar Izsoles vadītāja lēmumu ir piešķirtas nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto cenu.

12.2.2.citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

 

12.3.Ja izsole tiek atzīta par nenotikušu vai par spēkā neesošu, tad par turpmāko Kustamās mantas pārdošanas kārtību lemj Likvidators.

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.