maksātnespējas procesa izsoles noteikumi Kustamai mantai ar augšupejošu soli

(Lejupielādēt)

 

“APSTIPRINU”

Likvidējamās akciju sabiedrības

“TRASTA KOMERCBANKA”

(vienotais reģ.nr. 40003029667)

administrators

zv. advokāts Ilmārs Krūms

Rīgā 2017.gada ..... aprīlis

 

______________________

                                                                                                /Ilmārs Krūms/

 

 

 

 

Likvidējamās akciju sabiedrības

“TRASTA KOMERCBANKA”

(Vienotais reģ. Nr. 40003029667)

Kustamās mantas

IZSOLES NOTEIKUMI

ar augšupejošu soli

 

 

1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.

 

1.1. Banka - likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA” (vienotais reģ. Nr.40003029667).
1.2. Izsoles dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kas nav parādnieka pārstāvis Bankas maksātnespējas procesā.
1.3. Kustamā manta - Bankas īpašumā esošs kustamais īpašums, kura identificējošās pazīmes norādītas kustamās mantas sarakstā.
1.4. Izsoles solis - Kustamās mantas pārdošanas cenas pieauguma summas vienība izsolē ar augšupejošu soli.
1.5. Nosacītā cena - Kustamās mantas sākotnējā pārdošanas cena (izsoles sākumcena).
1.6. Izsoles uzvarētājs - izsoles dalībnieks, kurš par attiecīgo Kustamo  mantu nosolījis visaugstāko cenu.

 

 

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Kustamās mantas izsoles tiesisko pamatu nosaka Latvijas Republikas likumi -  Kredītiestāžu likums un Civilprocesa likums.

 

2.2. Izsoles mērķis ir gūt pēc iespējas lielākus ienākumus, pārdodot Kustamo  mantu, un tādā veidā nodrošināt efektīvu Bankas maksātnespējas procesu Bankas kreditoru interesēs.

 

2.3.Izsoles organizators ir Bankas administrators - zvērināts advokāts Ilmārs Krūms (turpmāk noteikumu tekstā saukts - “Administrators”), kura pilnvaras apstiprinātas ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2017.gada 10.marta spriedumu civillietā Nr. C30426817.

 

2.4.Izsoli vada un tās darbību nodrošina Administrators vai Administratora pilnvarota persona (turpmāk noteikumu tekstā saukts arī kā “Izsoles vadītājs”).

 

3.Izsoles norises vieta un laiks.

Kustamās mantas izsole notiks izsoles sludinājumā noteiktajā laikā un vietā.

 

4. Izsolāmās mantas apskate un informācija par izsoli.

4.1. Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Bankas Administratora pilnvaroto personu, zvanot pa tālruni + 371 67027777.

 

4.2. Ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem var iepazīties Bankas mājas lapā www.tkb.lv.

 

4.3.Izsoles noteikumi (kopijas) tiek izsniegti arī interesentiem, sedzot kopēšanas izmaksas saskaņā ar Bankas cenrādi.

 

5. Nosacītā cena.

5.1. Kustamās mantas Nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir norādīta izsoles sludinājumā.

 

6.Izsoles dalībnieku reģistrācija, nodrošinājuma summa un dalības maksa.

6.1.Personas, kas saskaņā ar šiem noteikumiem var būt par Izsoles dalībniekiem un kuras vēlas piedalīties Kustamās mantas izsolē pārskaita uz Bankas norēķinu kontu: LV30PARX0000035380009, saņēmēja banka: AS “Citadele banka”, SWIFT: PARXLV22, saņēmējs: LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģ. Nr. 40003029667: 

- dalības maksu no 10 EUR līdz EUR 100 apmērā, ko konkrētā gadījumā nosaka administrators, izsludinot konkrēto izsoli;

- nodrošinājumu 10 % apmērā no attiecīgās Kustamās mantas Nosacītās cenas,

  un reģistrējas pie Izsoles vadītāja.

            Izsoles dalības maksai un nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms izsoles norises dienas.

Izsoles vadītājam ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

6.2.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz izsoles norises dienai (ieskaitot) darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777. Izsoles dalībnieka reģistrācija tiek pārtraukta 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izsoles sākuma.

 

6.3.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz šādus dokumentus un norāda šādas ziņas:

6.3.1.Juridiskās personas:

6.3.1.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo juridisko personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā juridiskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.1.2. UR izziņu vai Lursoft izdruku, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt uzņēmumu.

Ārvalsts juridiskās personas iesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu juridiskās personas reģistrācijas apliecību, kas vajadzības gadījumā ir attiecīgi legalizēta un apliecināta (Apostille);

6.3.1.3. Pārstāvim, kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību), kurā minētas pārstāvja tiesības pārstāvēt juridisko personu izsolē, parakstīt Kustamās mantas izsoles aktu un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.1.4. Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

6.3.2. Ārzonas juridiskas personas (ārzonas kompānijas) papildus 6.3.1.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apstiprina pilnvarotās personas (pārstāvja) tiesības pārstāvēt ārzonas juridisko personu, un deklarāciju par patieso labuma guvēju.

 

6.3.3.Fiziskās personas:

6.3.3.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā fiziskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.3.2. Pases vai personas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda oriģināls).

6.3.3.3. Pārstāvim (ja tāds nepieciešams), kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību) pārstāvēt fizisko personu izsolē un parakstīt izsoles aktu, un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.3.4. Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

 

6.4.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, papildus noteikumu 6.3. punktā minētajiem dokumentiem rakstiski apliecina, ka ir iepazinušās ar izsoles noteikumiem un tām nepastāv nekādi šķēršļi piedalīties Kustamās mantas izsolē.

 

6.5.Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par to, ka attiecībā uz viņu nepastāv nekādi tiesiski šķēršļi piedalīties izsolē saskaņā ar šiem noteikumiem. Izsoles vadītājam nav pienākums pārbaudīt minēto šķēršļu esamību (neesamību).

 

6.6.Reģistrācijai iesniegtie dokumenti paliek Bankas rīcībā un Izsoles dalībniekam netiek atdoti.

 

6.7.Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā, norādot šādas ziņas:

6.7.1.Izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un laiku;

6.7.2.fiziskās personas vārdu un uzvārdu, pases vai personas identifikācijas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru, vai, ja piesakās juridiska persona - juridiskās personas nosaukumu, LR Uzņēmumu reģistra (vai ārvalsts attiecīgās institūcijas, ja pieteikusies ārvalsts juridiskā persona), juridisko un faktiskās atrašanās vietas adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, pases vai personas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru.

           

6.8.Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā norādīts Izsoles dalībnieka piešķirtais reģistrācijas numurs.

 

6.9.Ja izsoles dalības maksa un/vai nodrošinājuma summa nav samaksāta Izsoles noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā, t.i. tā nav iemaksāta Bankas norēķinu kontā 3 (trīs) darba dienas pirms izsoles norises dienas, Izsoles vadītājs ir tiesīgs atteikt attiecīgā Izsoles dalībnieka pretendenta reģistrāciju. Tāpat Izsoles vadītājs atsaka izsoles dalībnieka reģistrāciju, ja ir pamatotas ziņas, ka attiecīgais pretendents neatbilst Izsoles dalībnieka prasībām saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem, vai ir saņemtas ziņas par attiecīgā pretendenta samaksāto naudas līdzekļu izcelsmes neatbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

7.Izsoles veids un valoda.

7.1.Izsole ir mutiska un atklāta.

 

7.2.Izsoles norise notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, jānodrošina sev pārstāvis, kas pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos izsolē savlaicīgi (ne vēlāk kā vienu dienu līdz izsoles norises dienai) rakstveidā jāinformē Izsoles vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu.

 

8.Izsoles solis.

8.1.Izsole norisinās ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts Izsoles laikā pēc Izsoles vadītāja ieskata 1%-10% apmērā no Nosacītās cenas (izsoles sākumcenas).

Izsoles laikā Izsoles vadītājs var mainīt sākotnēji noteikto izsoles soli.

 

8.2.Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

 

9.Izsoles norise.

9.1. Izsoles dalībnieks (Izsoles dalībnieka) pilnvarotā persona pie ieejas izsoles norises telpās uzrāda Izsoles dalībniekam izsniegto reģistrācijas apliecību un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Pēc tam, kad Izsoles vadītājs pārliecinājies par pilnvarotās personas personību saskaņā ar Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā fiksētajiem datiem, Izsoles dalībniekam tiek izsniegta Izsoles karte. Izsoles kartes numurs atbilst Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.

 

9.2. Izsoles norises telpās var atrasties tikai ar izsoli saistītas personas (izsoles organizators, izsoles vadītājs un viņu palīgi, izsoles dalībnieki). Tiesību aktos paredzētajos gadījumos izsoles norises gaitai var sekot tam īpaši pilnvaroti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji.

 

9.3. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradies kāds no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas klāt neesošais (-ie) Izsoles dalībnieks, tad atzīstams, ka pēdējais zaudējis savas tiesības piedalīties izsolē, un izsole tiek uzsākta bez viņa klātbūtnes.

 

9.4. Ja uz Izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad Izsoles vadītājs atliek izsoli uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas neviens no Izsoles dalībniekiem, tad Izsole tiek atzīta par nenotikušu.

 

9.5. Izsoles vadītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata atlikt izsoles sākumu līdz 2 (divām) stundām, ja izsoles sākuma atlikšanas nepieciešamību izraisa būtiski apstākļi un tas ir lietderīgi Bankas maksātnespējas procesam.

 

9.6. Ja uz attiecīgās Kustamās mantas izsoli nav ieradies neviens vai ir reģistrējies un ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, tad izsole uzskatāma par nenotikušu atbilstoši Civilprocesa likuma 589.pantam.

 

9.7.Izsoles dalībniekam, kas nav ieradies uz Izsoli, nodrošinājuma summa netiek atmaksāta.

 

9.8. Kustamās mantas solīšana var notikt, ja uz attiecīgās Kustamās mantas izsoli ir ieradušies vismaz 2 (divi) Izsoles dalībnieki.

 

9.9.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, īsi raksturojot attiecīgo izsolāmo Kustamo mantu un izsoles norises kārtību un noteikumus, nosauc Kustamās mantas Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu) un piedāvā Izsoles dalībniekiem solīt vairāk, ievērojot noteikto izsoles soli.

 

9.10.Solīšana notiek Izsoles dalībniekiem paceļot Izsoles karti, tādējādi apliecinot, ka viņi palielina Kustamās mantas cenu par vienu soli. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem vairs nepārsola pēdējo nosolīto Kustamās mantas cenu, tad Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena, Kustamās mantas pirkšanas tiesības tiek piešķirtas tam, kas nosolījis pēdējo cenu.

 

9.11.Ja vairāki Izsoles dalībnieki vienlaicīgi nosola vienādu cenu, kas netiek vairs pārsolīta, tad par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts Izsoles dalībnieks, kurš uz Izsoli ir reģistrējies ātrāk, t.i., Izsoles dalībnieks, kurš Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā ir reģistrēts ar zemāku kārtas numuru.

 

9.12.Nosolīto Kustamās mantas cenu Izsoles uzvarētājs apliecina ar savu parakstu izsoles aktā (arī noteikumu 9.6. punktā minētajā gadījumā).

            Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis pēdējo Kustamās mantas cenu, bet neparakstās par to izsoles aktā, uzskatāms par atteikušos no savām tiesībām, un Izsoles vadītājs svītro šo dalībnieku no Izsoles dalībnieku saraksta, un pēdējam netiek atmaksāta drošības nauda. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Kustamo mantu ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Kustamās mantas cenu.

 

10. Nosolītās cenas samaksa un Kustamās mantas nodošana.

10.1. 1 (darba) dienas laikā pēc Izsoles akta parakstīšanas (9.12. punkts) Izsoles uzvarētājs samaksā nosolīto Kustamās mantas cenu Bankai, to pārskaitot uz Bankas norēķinu kontu: LV30PARX0000035380009, saņēmēja banka: AS “Citadele banka”, SWIFT: PARXLV22, saņēmējs: LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģ. Nr. 40003029667. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā nosolītās Kustamās mantas cenas maksājums ir ieskaitīts Bankas norēķinu kontā. Nosolītājs var lūgt administratoru atlikt samaksas termiņu uz laiku līdz 7 vai 14 dienām saskaņā ar Civilprocesa likumā 587.pantā noteikto kārtību.

 

10.2.Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs nesamaksā nosolīto Kustamās mantas cenu 10.1.punktā noteiktajā termiņā, viņš zaudē tiesības iegādāties attiecīgo Kustamo mantu un iemaksāto nodrošinājuma summu. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Kustamo mantu pēc izsoles akta parakstīšanas ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Kustamās mantas cenu.

 

10.3.Kustamā manta tiek nodota, un Izsoles uzvarētājam tā ir jāpieņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nosolītās Kustamās mantas cenas samaksas, par ko starp Banku un Izsoles uzvarētāju tiek parakstīts Kustamās mantas nodošanas-pieņemšanas akts.

 

10.4.Īpašuma tiesības uz Kustamo mantu pāriet no Bankas uz Izsoles uzvarētāju ar tās nodošanas-pieņemšanas brīdi, kad arī tās pilnīgas vai daļējas bojāejas risks pāriet no Bankas uz Izsoles uzvarētāju.

 

10.5.Nosolītās cenas samaksa nav pieļaujama ar ieskaitu vai citām atvietojamām lietām.

 

11.Izsoles izdevumi un drošības naudas atmaksa.

11.1.Izsoles organizēšanas izdevumi tiek segti no Bankas līdzekļiem un Izsoles dalībnieku samaksātās dalības maksas.

Samaksātā dalības maksa Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta un tā netiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā. 

 

11.2. Izsoles uzvarētāja samaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā.

 

11.3.Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis attiecīgo Kustamo mantu, tiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izsoles norises dienas un Izsoles dalībnieka iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts Izsoles dalībnieka norēķinu konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda.

           

11.4.Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa:

11.4.1.šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

11.4.2.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka viņš saskaņā ar šiem noteikumiem nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku.

 

12.Izsoles atzīšana par nenotikušu un spēkā neesošu.

12.1.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par nenotikušu, ja ir iestājies kāds no zemāk uzskaitītajiem gadījumiem:

12.1.1.ja uz izsoli nav pieteicies neviens vai tikai viens Izsoles dalībnieks;

12.1.2.citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

 

12.2.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par spēkā neesošu:

12.2.1.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka saskaņā ar šiem noteikumiem Izsoles dalībnieks nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku, izņemot gadījumu, ja attiecīgās Kustamās mantas pirkšanas tiesības ar Izsoles vadītāja lēmumu ir piešķirtas nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto cenu.

12.2.2.citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

 

12.3.Ja izsole tiek atzīta par nenotikušu vai par spēkā neesošu, tad par turpmāko Kustamās mantas pārdošanas kārtību lemj Administrators.

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.