Papildus paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

18.05.2016

 

 

Kreditori, kuru kontu atlikumi LAS "Trasta komercbanka" pārsniedz valsts garantētos 100 000 eiro, kā arī pārējie likumīgie kreditori, kas ieguvuši kreditora statusu pēc lēmuma par bankas likvidāciju, var pieteikt savas kreditora prasības trīs mēnešu laikā no dienas, kad oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par bankas likvidācijas procesa uzsākšanu (2016.gada 17.martā) – tātad līdz 2016.gada 17.jūnijam.

 

Likvidators lūdz kreditora prasījumā norādīt kreditora norēķinu kontu citā kredītiestādē (vēlams SEPA norēķinu sistēmas ietvaros, bet ne LAS „Trasta Komercbanka”) uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, kas paredzēti kreditora prasījuma segšanai, kā arī kreditora prasījumam pievienotos pamatojošos dokumentus apliecināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot tos ne vēlāk kā līdz 2016.gada 17.jūnijam.

 

Fiziskām personām pilnvaras iesniedzamas tikai kā notariāli apliecināti izraksti vai notariāli apliecinātu izrakstu kopijas. Gadījumā, ja nav iespējams nosūtīt dokumentu oriģinālus, tos iespējams apliecināt, uzrādot oriģinālu personīgi Palasta ielā 1, Rīgā, LV – 1050.

 

Latvijas Republikas nerezidentu kreditoru prasījumiem likvidators lūdz pievienot šādu dokumentu oriģinālus (kas nav izdoti vēlāk kā 30 dienas pirms to iesniegšanas bankā) vai to notariāli apliecinātas kopijas:

 

  • apliecinājumu no uzņēmuma reģistrācijas valsts reģistra vai atbilstošas institūcijas (Reģistrācijas aģenta) par uzņēmuma pašreizējo juridisko statusu (Certificate of Good Standing, Certificate of Incumbency utml.) ar norādītiem uzņēmuma pārvaldes institūciju, statūtkapitālu, īpašniekiem un adresēm;
  • pilnvarojumu ar atbilstošām pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt uzņēmuma intereses, tajā skaitā, iesniegt kreditoru prasījumu;
  • dokumentus, kuri apliecina patiesā labuma guvēju (Declaration of Trust), kā arī dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības uz kapitāla daļām vai akcijām, piemēram, akciju sertifikāti, izraksti no akcionāru, dalībnieku reģistra, vienošanās par akciju pārvaldīšanu utml.;
  • gadījumā, ja paraksta tiesīgā persona ir juridiska persona, tad iepriekšējos punktos pieprasītā informācija iesniedzama arī par šo juridisko personu, lai būtu iespējams pārliecināties par katras juridiskās personas aktuālo juridisko statusu un paraksta tiesīgām personām. Ja dokumentus paraksta fiziskā persona, iesniedzams apliecinājums par tās personas tiesībām parakstīt konkrēta veida dokumentus.

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA” likvidators vērš uzmanību, ka ārvalstu personu, ar kuru izcelsmes valstīm Latvijas Republikai nav starpvalstu vienošanās par savstarpējo tiesisko palīdzību un notariālo darbību atzīšanu (ja dokumenta izdošanas valsts nav pievienojusies 1961.g. Hāgas konvencijai par dokumentu legalizācijas atcelšanu), dokumentiem jābūt legalizētiem vai apostilizētiem.

 

Augstāk norādītajā termiņā iesniegti norādītie dokumenti ir priekšnoteikums kreditoru prasījumu pieņemšanai un izskatīšanai pēc būtības.

 

Vienlaikus informējam, ka kreditoru prasījumu izvērtēšanas laikā var tikt pieprasīta papildus informācija un/vai dokumenti.

 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar LAS „Trasta Komercbanka” pa tālruni +371 67027751, e-pastu: ilmars.krums@smpa.lv

 

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Par kontu slēgšanu Paziņojums kreditoriem »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.