Jaunumu arhīvs

2017

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

22.11.2017
Cenu aptauja nodrošināto prasījumu kredītportfelim

Likvidējamās AS „TRASTA KOMERCBANKA”, administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot ar ķīlu nodrošināto prasījumu kredītportfeli, ko veido 34 prasījumi pret 25 personām, no kurām 8 ir juridiskas personas un 17 ir fiziskas personas. Kredītportfeļa parādsaistību atlikums sastāda EUR 21 019 603,16 un piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 4 319 043,00. Kredītportfeļa nominālvērtība un tajā ietilpstošo prasījumu skaits var mainīties...

VECĀKI IERAKSTI

07.11.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" nenodrošināto prasījumu kredītportfeļa izsoli.

Likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Armands Rasa, sertifikāta Nr.00428, prakses vieta: K.Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots LAS "TRASTA KOMERCBANKA" nenodrošināto prasījumu kredītportfelis kā lietu kopība, ko veido prasījumi pret 81 fiziskajām personām un 28 juridiskajām personām. 

VECĀKI IERAKSTI

14.08.2017
Paziņojums par debitoru parādu atgūšanas pasākumiem

Cienījamie klienti!

 

 

2017.gada 11.augustā likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 161.panta ceturtās daļas 12.punktu, ir pieņēmis lēmumu Nr.1/2017 „Par debitoru parādu atgūšanas pasākumiem”, kas paredz likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” un administratora atteikšanos no blakus prasījumiem pret debitoriem...

VECĀKI IERAKSTI

07.08.2017
Paziņojums par izsludināto izsoļu atcelšanu

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa paziņo, ka tiek atceltas un netiks noturētas visas LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa ietvaros līdz 2017.gada 19.jūnijam izsludinātās izsoles...

VECĀKI IERAKSTI

07.08.2017
Paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

Cienījamie klienti!

 

 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 19. jūnija lēmumu lietā Nr. C30426817 no likvidējamās akciju sabiedrības "TRASTA KOMERCBANKA" administratora pienākumu pildīšanas atcelts Ilmārs Krūms un par jauno administratoru iecelts Armands Rasa. Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu iepriekšējam administratoram ir uzlikts par pienākumu nodot LAS "TRASTA KOMERCBANKA" dokumentus un mantu Armandam Rasam, taču dokumentu, kas saistīti ar kreditoru prasījumiem, nodošanas process turpinās, un tie nav pārņemti.

 

 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai nodrošinātu visu kreditoru interešu aizsardzību, administrators Armands Rasa aicina visus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" kreditorus - gan kreditorus, kas vēl nav iesnieguši savus kreditora prasījumus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa ietvaros (pēc 2017. gada 10. marta), gan kreditorus, kas kreditora prasījumus bija iesnieguši iepriekšējam administratoram Ilmāram Krūmam, iesniegt savus kreditora prasījumus pašreizējam administratoram Armandam Rasam. (Kreditora prasījuma veidlapas paraugs atrodams šeit)

 

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram - fiziskajai personai - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

 

1) kreditora prasījuma iesniegumu (veidlapas paraugs pielikumā), kas satur:

- faktisko apstākļu izklāstu;

- kreditora konta numurus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

- bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

- detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

- informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

- kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā.

 

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

 

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

 

4) pases kopiju;

 

5) notariālu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona.

 

 

Lai kreditora prasījums tiktu atzīts un iekļauts kreditoru sarakstā, kuriem novirzāmi naudas līdzekļi, kreditoram - komercsabiedrībai (juridiskajai personai) - nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

 

1) kreditora prasījumu, kas satur:

- faktisko apstākļu izklāstu;

- kreditora konta numurus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru;

- bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu;

- detalizētu informāciju un pamatojumu par naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

- informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36. punkta izpratnē;

- kreditora elektroniskā pasta adresi un apstiprinājumu par piekrišanu elektroniski saņemt dokumentus LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā.

 

2) dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi;

 

3) dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus);

 

4) pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu;

 

5) apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

 

6) apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas;

 

7) apliecinājumu par patieso labuma guvēju.

 

 

Visi iepriekš minētie dokumenti kreditoram vai kreditora pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts kreditora prasījumā, jāiesniedz klātienē LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa administratora prakses vietas adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā (saskaņā ar starptautiskajiem prasībām par dokumentu legalizāciju) uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Ja dokumenti tiek iesniegti personīgi, kreditors var iesniegt dokumentu kopijas, nodrošinot to atbilstības oriģināliem pārbaudi iesniegšanas brīdī. Dokumentus iesniedz latviešu, angļu vai krievu valodā. Nepieciešamības gadījumā administrators var pieprasīt kreditoram iesniegt dokumentu tulkojumus.

 

 

Kreditoriem, kas iesnieguši kreditoru prasījumus Ilmāram Krūmam pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (pēc 2017. gada 10. marta), minētais fakts ir jānorāda savā prasījuma iesniegumā, norādot datumu, kurā prasījums iesniegts, un formu, kādā tas iesniegts, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pamato prasījuma iesniegšanu Ilmāram Krūmam.

 

 

Kreditoriem - komercsabiedrībām (juridiskajām personām) - kas ir iesnieguši kreditoru prasījumus trīs mēnešu laikā pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (no 2017. gada 10. marta līdz 2017. gada 15. jūnijam), nepieciešams papildus iesniegt 2016. gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.

 

 

Jebkādas kreditoru pretenzijas, prasības vai jautājumi ir jāsagatavo kā juridiski saistoši dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, nosūtot tos uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Uz saņemtajiem e-pastiem, kas nesatur elektroniskos dokumentus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, var tikt sniegtas tikai informatīvas atbildes.

 

 

Administrators paziņo, ka administratora elektroniskā pasta adrese saziņai jautājumos par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesu ir tkb@readvokati.lv.

VECĀKI IERAKSTI

15.06.2017
Kreditoru sapulce atcelta

Likvidējamā AS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV- 1050, paziņo, ka 16.06.2017. ieplānotā kreditoru sapulce NENOTIKS

VECĀKI IERAKSTI

02.06.2017
Paziņojums par kreditoru sapulci un sapulces darba kārtību

Likvidējamās AS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV- 1050, kreditoru sapulce notiks 2017.gada 16.jūnijā, plkst. 11:00, Rīgā, Bruņinieku ielā 6, viesnīcas „City Hotel Teater” 7.stāva konferenču zālē.....

VECĀKI IERAKSTI

12.05.2017
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts:ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, informē, ka LAS “TRASTA KOMERCBANKA” īpašumā ir nekustamie īpašumi, kas atrodas Bulgārijā.

 

 

Īpašumiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, nav piemērojamas Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normas, kā arī Latvijas Republikas e-vietnē www.e izsoles.lv nav iespējas izvietot sludinājumus par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Bulgārijā un sekas attiecībā uz izsoles aktu, pirkuma līgumu, kas dod tiesības iegūt nekustamo īpašumu, regulē tās valsts tiesību normatīvie akti, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašumi.

 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, administrators nolemj pārdot Bulgārijas īpašumus atbilstoši Bulgārijas tiesību normatīvo aktu prasībām, pārdodot tos izsolēs vai bez tās par iespējami augstāko cenu.

 

 

Katra īpašuma apraksts, pārdošanas noteikumi tiks publicēti arī www.tkb.lv.

 

 


Maksātnespējas administrators I.Krūms

VECĀKI IERAKSTI

21.04.2017
LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumus

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumi kustamai mantai.

VECĀKI IERAKSTI

05.04.2017
Paziņojums par izsoles atcelšanu

    SIA "TKB Līzings", reģistrācijas Nr.40003591059 kopā ar LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr.40003029667, informē, ka 10.04.2017. plkst.14:45 izsludinātā izsole par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1 un kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 - 981,9 m2 un kopīpašuma 9819/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 9819/66552 d.d. ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA" tiek atcelta.

VECĀKI IERAKSTI

28.03.2017
Paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

Cienījamie klienti!

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 186.pantu kreditori var pieteikt savas prasības...

VECĀKI IERAKSTI

09.02.2017
Par nenotikušās 1.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 9.februārī nenotika izsole, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret fiziskajām personām par nenotikušās izsoles sākuma cenu. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 15.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

VECĀKI IERAKSTI

01.02.2017
par nenotikušās 2.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.janvārī un 2017.gada 26.janvārī nenotika izsoles, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret rezidentiem fiziskajām personām un  pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 10.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

VECĀKI IERAKSTI

11.01.2017
Kreditoriem izmaksāts vairāk kā 193 miljoni eiro

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, likvidators Ilmārs Krūms informē, ka 2016.gada decembra mēnesī ir viena no lielākajām atgūtajām aktīvu summām kopš likvidācijas procesa uzsākšanas, t.i. 11 220 274 EUR apmērā.

Līdz 2017.gada 9.janvārim veiktas izmaksas 2862 kreditoriem, t.sk. garantētajiem,   vairāk kā 193 miljoni eiro apmērā.

LAS “TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā kopējās segtās izmaksas līdz 2016.gada 30.decembrim sastāda 13 727 243 EUR, kas ir mazāk kā 7% no kreditoriem izmaksātās summas un sevī ietver darba samaksu, atlaišanas pabalstus, mantas uzturēšanas izdevumus, nodokļus, likvidatora un likvidatora palīga atlīdzību, vērtēšanas izmaksas, publikācijas izmaksas izsoļu organizēšanai, tiesas izdevumus un pilnīgi visas citas ar procesu saistītās izmaksas.

VECĀKI IERAKSTI

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.