Jaunumu arhīvs

2017

1998

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

22.11.2017
Ценовой опрос на кредитный портфель обеспеченных требований

Администратор ликвидируемого АО «TRASTA KOMERCBANKA», сообщает, что в рамках процесса неплатежеспособности планируется продать обеспеченный залогом кредитный портфель требований, который образуют 34 требования к 25 лицам, 8 из которых являются юридическими лицами, а 17 — физическими лицами. Остаток долговых обязательств по кредитному портфелю составляет 21 019 603,16 EUR, и принудительная продажная стоимость составляет 4 319 043,00 EUR. Номинальная стоимость кредитного портфеля и количество включенных в него требований могут измениться.

АРХИВ

07.11.2017
Сообщение об аукционе по продаже кредитного портфеля необеспеченных требований ликвидируемого акционерного общества «TRASTA KOMERCBANKA».

Администратор ликвидируемого акционерного общества «TRASTA KOMERCBANKA», регистрационный № 40003029667, Армандс Раса, № сертификата 00428, место практики: улица К. Валдемара, 33-35, Рига, LV-1010, сообщает, что на первом аукционе с шагом на повышение продается кредитный портфель необеспеченных требований ликвидируемого АО «TRASTA KOMERCBANKA» как совокупность вещей, который образуют 81 требование к физическим лицам и 28 требований к юридическим лицам.

АРХИВ

01.11.2017
Сообщение о собрании кредиторов ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью «TRASTA KOMERCBANKA» и повестка дня

Сообщение о собрании кредиторов ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью «TRASTA KOMERCBANKA» и повестка дня

АРХИВ

14.08.2017
Объявление о мероприятиях по возвращению дебиторских долгов

Уважаемые клиенты!

 

 

11 августа 2017 года администратор процесса неплатежеспособности ликвидируемого акционерного общества «TRASTA KOMERCBANKA», регистрационный № 40003029667, Армандс Раса (Armands Rasa), основываясь на пункте 12 четвертой части статьи 161 Закона о кредитных учреждениях, принял решение № 1/2017 «О мероприятиях по возвращению дебиторских долгов», которое предусматривает отказ ликвидируемого акционерного общества «TRASTA KOMERCBANKA» и администратора от побочных требований к дебиторам...

АРХИВ

07.08.2017
Уведомление об отменении объявленных аукционов

Решением суда Видземского предместия города Риги от 19 июня 2017 года в деле №С30426817 (№С30489916) от исполнения обязанностей администратора ликвидируемого АО «TRASTA KOMERCBANKA» отстранен Илмарс Крумс и администратором назначен Армандс Раса, сертификат №00428, адрес места практики: К.Валдемара 33-35, Рига, ЛВ-1010.

АРХИВ

15.06.2017
Cобрание кредиторов отменено

Настоящим ликвидируемое акционерное общество TRASTA KOMERCBANKA регистрационный номер 40003029667 юридический адрес: улица Миесниеку 9, Рига, LV- 1050, сообщает, что собрание кредиторов, которое было запланированно на

АРХИВ

13.06.2017
Paziņojums

Likvidējamā AS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV- 1050, paziņo, ka izsludinātās kustamās mantas (kredītportfeļi un IT sistēmas) izsoles, kas izsludinātas laika posmā no 12.06.2017.-16.06.2017., tiek atsauktas.

 

 

Par nekustamo īpašumu izsolēm, ja tās tiks atceltas, tiks paziņots atsevišķi.

АРХИВ

02.06.2017
Оповещение о собрании кредиторов и повестка дня собрания

Собрание кредиторов ликвидируемого акционерного общества TRASTA KOMERCBANKA регистрационный номер 40003029667 юридический адрес: улица Миесниеку 9, Рига, LV- 1050, состоится 16 июня 2017 года в 11:00 в помещениях гостиницы City Hotel TEATER по адресу: улица Брунинеку 6, Рига, в конференц-зале на 7 этаже...

АРХИВ

12.05.2017
Paziņojums kreditoriem

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003029667, administrators Ilmārs Krūms, sert.Nr.00023, prakses vieta Rīga, Strēlnieku 9-7, LV-1010, e-pasts:ilmars.krums@balticlaw.com, tel.67027777, informē, ka LAS “TRASTA KOMERCBANKA” īpašumā ir nekustamie īpašumi, kas atrodas Bulgārijā.

 

 

Īpašumiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, nav piemērojamas Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normas, kā arī Latvijas Republikas e-vietnē www.e izsoles.lv nav iespējas izvietot sludinājumus par nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Bulgārijā un sekas attiecībā uz izsoles aktu, pirkuma līgumu, kas dod tiesības iegūt nekustamo īpašumu, regulē tās valsts tiesību normatīvie akti, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašumi.

 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, administrators nolemj pārdot Bulgārijas īpašumus atbilstoši Bulgārijas tiesību normatīvo aktu prasībām, pārdodot tos izsolēs vai bez tās par iespējami augstāko cenu.

 

 

Katra īpašuma apraksts, pārdošanas noteikumi tiks publicēti arī www.tkb.lv.

 

 


Maksātnespējas administrators I.Krūms

АРХИВ

21.04.2017
LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumus

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesā ir apstiprināti jauni izsoles noteikumi kustamai mantai.

АРХИВ

05.04.2017
Paziņojums par izsoles atcelšanu

    SIA "TKB Līzings", reģistrācijas Nr.40003591059 kopā ar LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr.40003029667, informē, ka 10.04.2017. plkst.14:45 izsludinātā izsole par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 9716 un 1300 900 9717, kas atrodas Jūrmalā, Amatas ielā 1 un kas sastāv no apvienotiem dzīvokļiem Nr.19/20 - 981,9 m2 un kopīpašuma 9819/66552 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 1601 001) - īpašnieks SIA "TKB Līzings", un 9819/66552 d.d. ar kadastra Nr.1300 012 1601 no zemesgabala ar kopējo platību 6520 m2, kas funkcionāli saistīts ar daudzdzīvokļu ēku - īpašnieks uz zemesgabalu ir LAS "TRASTA KOMERCBANKA" tiek atcelta.

АРХИВ

28.03.2017
Сообщение о предъявлении кредиторских требований

Уважаемые клиенты!

 

Согласно статье 186 закона Кредитных учреждениях требования кредиторов...

АРХИВ

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespēju

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 160.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, ir pasludināta par maksātnespējīgu

АРХИВ

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” bankrota procedūras uzsākšanu

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 186.pantam tiek paziņots, ka saskaņā ar 2017.gada 10.marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu civillietā Nr. C30426817 ir uzsākta likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, bankrota procedūra. Kreditoriem un citām personām jāpiesaka savas prasības un citas pretenzijas 3 (trīs) mēnešu laikā no paziņojuma publikācijas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Administrators maksātnespējas procesā ir esošais likvidators Ilmārs Krūms. Administratora korespondences adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67027777, e-pasts: ilmars.krums@smpa.lv.

АРХИВ

14.03.2017
Paziņojums par likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” mantas izsoles uzsākšanas dienu

Ar šo atbilstoši Kredītiestāžu likuma 187.pantam tiek paziņots, ka ir uzsākta likvidējamās akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr. 40003029667, mantas izsole. Par katru izsoli tiks paziņos atsevišķi Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

АРХИВ

02.03.2017
Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā valdījumā sev piederošos vērtspapīrus

LAS "TRASTA KOMERCBANKA", reģistrācijas Nr. 40003029667, turpmāk – Banka, aicina klientus, kuri nepārņēma savā valdījumā sev piederošos vērtspapīrus un kuri tika atsavināti, triju mēnešu laikā pieteikt prasības par no vērtspapīru pārdošanas saņemto naudas līdzekļu izmaksu.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni +371 67027777.

 

 

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”

Likvidators Ilmārs Krūms

АРХИВ

09.02.2017
Par nenotikušās 1.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 9.februārī nenotika izsole, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret fiziskajām personām par nenotikušās izsoles sākuma cenu. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 15.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

АРХИВ

01.02.2017
par nenotikušās 2.izsoles sākuma cenu

Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.janvārī un 2017.gada 26.janvārī nenotika izsoles, LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, Likvidators paziņo, ka var iegādāties prasījuma tiesības atsevišķi vai kā lietu kopību pret rezidentiem fiziskajām personām un  pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei par nenotikušās izsoles sākuma cenu.

 

Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai sūtot pēc adreses Rīgā, Miesnieku ielā 9 līdz 2017.gada 10.februārim. Tālrunis informācijai 67027777.

АРХИВ

11.01.2017
Кредиторам выплачено более чем 193 миллиона евро

Ликвидатор ЛАО „TRASTA KOMERCBANKA”, рег. № 40003029667, Илмарс Крумс информирует о том, что в декабре 2016 года была возвращена сумма активов в размере 11 220 274 EUR, которая является одной из самых больших с даты начала процесса ликвидации.

До 09 января 2017 года произведены выплаты в размере более чем 193 миллиона евро 2862 кредиторам, в т.ч. кредиторам по гарантированным вкладам.

Общие затраты в процессе ликвидации ЛАО „TRASTA KOMERCBANKA” на 30 декабря 2016 года составляют 13 727 243 EUR, что является менее чем 7% от выплаченной кредиторам суммы и включает в себя заработную плату, увольнительные пособия, расходы на содержание имущества, налоги, вознаграждение ликвидатора и помощника ликвидатора, расходы на оценку, расходы на размещение публикаций для организации аукционов, судебные расходы и все другие расходы, связанные с процессом.

АРХИВ

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.