Условия аукциона на прав требований с понижающимся шагом

“APSTIPRINU”

Likvidējamās akciju sabiedrības

“TRASTA KOMERCBANKA”

(vienotais reģ. Nr.40003029667)

likvidators

zv. advokāts Ilmārs Krūms

Rīgā 2017.gada 17.janvārī

 

 

 

 

 

Likvidējamās akciju sabiedrības

“TRASTA KOMERCBANKA”

(vienotais reģ. Nr.40003029667)

Kustamās mantas (Prasījumu tiesību)

LEJUPEJOŠAS IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.

 

 1. Banka – likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA” (vienotais reģ. Nr.40003029667).
 2. Izsoles dalībnieks fiziska vai juridiska persona, kas nav parādnieks Bankas likvidācijas procesā. Šo noteikumu izpratnē ar parādnieku saprotama persona, kurai ir iestājies saistību izpildes termiņš pret Banku.
 3. Kustamā manta – Bankai piederošās prasījumu tiesības pret Bankas parādnieku, kas izriet no noslēgtajiem darījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai no aizdevuma (kredīta) līguma vai līgumiem, maksājuma kartes (-šu) līguma vai līgumiem, galvojuma (-u) līguma vai līgumu, kā arī ķīlas līguma vai citiem līgumiem.
 4. Izsoles solis – Kustamās mantas pārdošanas cenas samazinājuma summas vienība izsolē ar lejupejošu soli.
 5. Nosacītā cena - Kustamās mantas sākotnējā pārdošanas cena (izsoles sākumcena).
 6. Pārdošana izsolē – Bankas izteikts piedāvājums (oferte) pārdot attiecīgo Kustamo mantu Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis visaugstāko Kustamās mantas cenu.
 7. Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš par attiecīgo Kustamo mantu nosolījis visaugstāko cenu, kas nav zemāka par izsoles Slepeno cenu.
 8. Izsoles slēptā cena- aizlīmēta aploksne ar izsoles vadītāja noteikto izsoles zemāko pārdošanas cenu.

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

 

2.1. Kustamās mantas izsoles tiesisko pamatu nosaka Kredītiestāžu likums.

 

2.2. Izsoles mērķis ir gūt pēc iespējas lielākus ienākumus, pārdodot Kustamo mantu, un tādā veidā nodrošināt efektīvu Bankas likvidācijas procesu Bankas kreditoru interesēs.

 

2.3. Izsoles organizators ir Bankas likvidators – zvērināts advokāts Ilmārs Krūms (turpmāk – Likvidators), kura pilnvaras apstiprinātas ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 14.marta spriedumu civillietā Nr.C30489916.

 

2.4. Izsoli vada un tās darbību nodrošina Likvidators vai Likvidatora pilnvarota persona (turpmāk arī – Izsoles vadītājs).

 

 

 1. Izsoles norises vieta un laiks.

 

Kustamās mantas izsole notiks izsoles sludinājumā noteiktajā laikā un vietā.

 

 1. Izsolāmās mantas apskate un informācija par izsoli.

 

4.1. Ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem, Kustamās mantas (prasījumu tiesību) apmēru un to pamatojošiem un vērtējuma dokumentiem var iepazīties darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777vai rakstot e-pastu uz tkblikvidatori@gmail.com un noslēdzot ar Banku vienošanos par konfidencialitātes noteikumu ievērošanu un dokumentu apskates kārtību. Kustamās mantas izsoles noteikumi ir publicēti un ar tiem var iepazīties interneta vietnē http://www.tkb.lv/lv/aktivu-pardosana.

 

4.2. Izsoles dalībniekiem jārēķinās, ka Banka neatbild par Kustamās mantas (prasījumu tiesību) drošumu un Bankas parādnieka (-u), attiecībā pret kuru (-iem) tiek pārdotas prasījumu tiesības, maksātspēju.

 

 1. Nosacītā cena.

 

Kustamās mantas Nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir norādīta izsoles sludinājumā.

 

 1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, nodrošinājuma summa un dalības maksa.

 

6.1. Personas, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem var būt par Izsoles dalībniekiem un kuras vēlas piedalīties Kustamās mantas izsolē, pārskaita uz Bankas norēķinu kontu: LV30PARX0000035380009, Saņēmējbanka: AS “Citadele banka”, SWIFT PARXLV22, Saņēmējs: LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģ. Nr.40003029667:       

- dalības maksu līdz EUR 100,- (viens simts euro) apmērā;

- nodrošinājuma summu 10% apmērā no attiecīgās Kustamās mantas Nosacītās cenas,

 un reģistrējas pie Izsoles vadītāja.

            Izsoles dalības maksai un nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms izsoles norises dienas.

Izsoles vadītājam ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

 

6.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz izsoles norises dienai (ieskaitot), iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777 vai rakstot e-pastu uz tkblikvidatori@gmail.com. Izsoles dalībnieka reģistrācija tiek pārtraukta 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izsoles sākuma.

 

6.3. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz šādus dokumentus un norāda šādas ziņas:

6.3.1. Juridiskās personas:

6.3.1.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo juridisko personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā juridiskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.1.2. ārvalsts juridiskās personas iesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu juridiskās personas reģistrācijas apliecību, kas vajadzības gadījumā ir attiecīgi legalizēta un apliecināta (Apostille);

6.3.1.3. pārstāvim, kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību), kurā minētas pārstāvja tiesības pārstāvēt juridisko personu izsolē, parakstīt Kustamās mantas izsoles aktu un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.2. Ārzonas juridiskas personas (ārzonas kompānijas) papildus 6.3.1.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz normatīvajā regulējumā noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apstiprina pilnvarotās personas (pārstāvja) tiesības pārstāvēt ārzonas juridisko personu, un deklarāciju par patieso labuma guvēju.

 

 

6.3.3. Fiziskās personas:

6.3.3.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Kustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā fiziskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.3.2. pases vai personas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda oriģināls).

6.3.3.3. pārstāvim (ja tāds nepieciešams), kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu notariālu pilnvaru (reģistrējoties, jāuzrāda oriģināls, un pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību) pārstāvēt fizisko personu izsolē un parakstīt Izsoles aktu, un kārtot pārējās ar Kustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.4. Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

 

6.4. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, papildus noteikumu 6.3.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz pašu sastādītu apliecinājumu, kurā apliecina, ka ir iepazinušās ar izsoles noteikumiem un tām nepastāv nekādi šķēršļi piedalīties Kustamās mantas izsolē.

 

6.5. Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par to, ka attiecībā uz viņu nepastāv nekādi tiesiski šķēršļi piedalīties izsolē saskaņā ar šiem Kustamās mantas noteikumiem.

 

6.6. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti paliek Bankas rīcībā un Izsoles dalībniekam netiek atdoti.

 

6.7. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā, norādot šādas ziņas:

6.7.1. Izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un laiku;

6.7.2. fiziskās personas vārdu un uzvārdu, pases vai personas identifikācijas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru, vai, ja piesakās juridiska persona – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru (vai ārvalsts attiecīgās institūcijas, ja pieteikusies ārvalsts juridiskā persona), juridisko un faktiskās atrašanās vietas adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, pases vai personas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru.

 

6.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā norādīts Izsoles dalībnieka nosaukums un piešķirtais reģistrācijas numurs.

 

6.9. Ja izsoles dalības maksa un/vai nodrošinājuma summa nav samaksāta Izsoles noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā, t.i., tā nav iemaksāta Bankas norēķinu kontā 3 (trīs) darba dienas pirms izsoles norises dienas, Izsoles vadītājs ir tiesīgs atteikt attiecīgā Izsoles dalībnieka pretendenta reģistrāciju. Tāpat Izsoles vadītājs atsaka Izsoles dalībnieka pretendenta reģistrāciju, ja ir pamatotas ziņas, ka attiecīgā persona neatbilst Izsoles dalībnieka prasībām saskaņā ar šiem Kustamās mantas izsoles noteikumiem, vai ir saņemtas ziņas par attiecīgā pretendenta samaksāto naudas līdzekļu izcelsmes neatbilstību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

 

 1. Izsoles veids un valoda.

 

7.1. Izsole ir mutiska un atklāta.

 

7.2. Izsoles norise notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, jānodrošina sev pārstāvis, kas pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos izsolē savlaicīgi (ne vēlāk kā vienu dienu līdz izsoles norises dienai) rakstveidā jāinformē Izsoles vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu.

 

8. Izsoles solis.

 

8.1. Izsole norisinās ar lejupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts Izsoles laikā pēc Izsoles vadītāja ieskata 1%-10% apmērā no Nosacītās cenas (izsoles sākumcenas).

8.3. Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

 

 

 

 

 

 

9.Izsoles norise.

 

9.1. Izsoles dalībnieks (Izsoles dalībnieka) pilnvarotā persona pie ieejas izsoles norises telpās uzrāda Izsoles dalībniekam izsniegto reģistrācijas apliecību un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Pēc tam, kad Izsoles vadītājs pārliecinājies par pilnvarotās personas personību saskaņā ar Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā fiksētajiem datiem, Izsoles dalībniekam tiek izsniegta Izsoles karte. Izsoles kartes numurs atbilst Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.

 

9.2. Izsoles norises telpās var atrasties tikai ar izsoli saistītas personas (izsoles organizators, Izsoles vadītājs un viņu palīgi, tulks, izsoles dalībnieki). Tiesību aktos paredzētajos gadījumos izsoles norises gaitai var sekot tam īpaši pilnvaroti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji.

 

9.3. Ja Izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradies kāds no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas klātneesošais (-ie) Izsoles dalībnieks (-i), tad atzīstams, ka pēdējais zaudējis savas tiesības piedalīties izsolē, un izsole tiek uzsākta bez viņa (-u) klātbūtnes.

 

9.4. Ja uz Izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad Izsoles vadītājs atliek izsoli uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas neviens no Izsoles dalībniekiem, tad Izsole tiek atzīta par nenotikušu.

 

9.5. Izsoles vadītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata atlikt izsoles sākumu līdz 2 (divām) stundām, ja izsoles sākuma atlikšanas nepieciešamību izraisa būtiski apstākļi un tas ir lietderīgi Bankas likvidācijas procesam.

9.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, īsi raksturojot izsolāmo Kustamo mantu un izsoles norises kārtību un noteikumus, nosauc Kustamās mantas Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu), izsoles soli, aizlīmētu aploksni, kurā Izsoles vadītājs ir noteicis slēpto cenu, novieto uz galda izsoles dalībniekiem ( am) redzamā vietā un uzsāk izsoli, jautājot: „Vai kāds sola Nosacīto cenu?”. Ja neviens nesola, tad Izsoles vadītājs uzsāk izsoli ar lejupejošu soli, ievērojot noteikto izsoles pazeminājuma soli.

9.7. Ja Izsoles dalībnieks paceļ Izsoles karti,  likvidators jautā : “Vai kāds sola vairāk?” Ja neviens no Izsoles dalībniekiem vairs nepārsola pēdējo nosolīto Kustamās mantas cenu, tad Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena Kustamās mantas pirkšanas tiesības tiek piešķirtas tam, kas nosolījis pēdējo cenu, ja vien cena nav zemāka par slēpto pārdošanas cenu.

Ja kāds sola vairāk, izsole no lejupejošās pāriet augšupejošā izsolē jebkurā brīdī, un solītāji var palielināt kustamās mantas cenu par vienu soli.

Gadījumā, ja pēdējā solītā cena ir zemāka par slēpto cenu, tad Izsoles vadītājs atver aizlīmēto aploksni un piedāvā izsoles dalībniekam nopirkt Kustamo mantu par slēpto cenu. Ja izsoles dalībnieks piekrīt pirkt izsolē mantu par slēpto cenu, tad izsole ir beigusies, un uzvarētājs paraksta izsoles aktu.

9.8.Ja vairāki Izsoles dalībnieki vienlaicīgi nosola vienādu cenu, kas netiek vairs pārsolīta, tad par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts Izsoles dalībnieks, kurš pirmais pacēlis Izsoles karti, ja vien cena nav zemāka par slēpto pārdošanas cenu.

9.9. Ja uz Kustamās mantas izsoli ir reģistrējies un ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, tad kustamā manta viņam tiek piedāvāta par Nosacīto cenu. Ja Izsoles dalībnieks neizsaka gribu pirkt kustamo mantu par nosacīto cenu, tad Izsoles vadītājs sāk pa vienam solim pazemināt piedāvāto kustamā īpašuma nosacīto pārdošanas cenu. Izsoles dalībniekam solot un ja solījumā pieteiktā cena nav zemāka par slēpto (Slepeno) pārdošanas cenu, Izsoles vadītājs 3 reizes atkārto solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu, un tad izsole ir beigusies. Izsoles uzvarētājs paraksta izsoles aktu. Gadījumā, ja Izsoles dalībnieks nav nosolījis kustamo mantu, nodrošinājuma summa viņam tiek atmaksāta.

9.10.Nosolīto Kustamās mantas cenu Izsoles uzvarētājs apliecina ar savu parakstu izsoles aktā.

Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis pēdējo kustamās mantas cenu, bet neparakstās par to izsoles aktā, uzskatāms par atteikušos no savām tiesībām, un Izsoles vadītājs svītro šo dalībnieku no Izsoles dalībnieku saraksta, un pēdējam netiek atmaksāta nodrošinājuma summa. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties kustamo mantu ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto kustamās mantas cenu, ja vien tā nav zemāka par slēpto cenu. Ja nav nākamā izsoles dalībnieka, tad izsole tiek atzīta par nenotikušu.

9.11. Izsoles vadītājs pārtrauc izsolīšanu, ja neviens no tiem, kas ieradušies uz izsoli, nesola slēpto zemāko cenu. 

9.12. Kad solīšana ir beigusies, Izsoles vadītājs atver aizlīmēto aploksni ar izsoles slēpto pārdošanas cenu un nolasa to izsoles dalībniekiem.

 

 

10. Cesijas līgums.

 

10.1. 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Izsoles akta parakstīšanas starp Banku un Izsoles uzvarētāju tiek parakstīts Cesijas līgums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajam Cesijas līguma paraugam. Ar Likvidatora lēmumu var tikt pagarināts Cesijas līguma parakstīšanas termiņš pamatotu iemeslu dēļ.

 

10.2. Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs neparaksta Cesijas līgumu vai nenomaksā nosolīto Kustamās mantas cenu Cesijas līgumā noteiktajā termiņā vai arī nepilda citus Cesijas līguma noteikumus, viņš zaudē iemaksāto nodrošinājuma summu. Šādā gadījumā pēc Likvidatora piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties attiecīgo Kustamo mantu (prasījumu tiesības) pēc Izsoles akta parakstīšanas ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Kustamās mantas cenu, ja vien tā nav zemāka par slēpto cenu. Ja nav nākamā izsoles dalībnieka, tad izsole tiek atzīta par nenotikušu.

 

11. Izsoles izdevumi un nodrošinājuma summas atmaksa.

 

11.1. Izsoles organizēšanas izdevumi tiek segti no Bankas līdzekļiem un Izsoles dalībnieku samaksātās dalības maksas.

            Samaksātā dalības maksa Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta un tā netiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā.

 

11.2. Izsoles uzvarētāja samaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta nosolītās Kustamās mantas cenā, ja attiecīgais Izsoles dalībnieks ir ievērojis visus Kustamās mantas izsoles un Cesijas līguma noteikumus.

 

11.3. Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis Kustamo mantu, tiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izsoles norises dienas un Izsoles dalībnieka iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts Izsoles dalībnieka norēķinu konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā nodrošinājuma summa.

           

11.4. Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa:

11.4.1. šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

11.4.2. ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka viņš saskaņā ar šiem noteikumiem nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku.

 

12. Izsoles atzīšana par nenotikušu un spēkā neesošu.

 

12.1.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par nenotikušu, ja ir iestājies kāds no zemāk uzskaitītajiem gadījumiem:

12.1.1. ja uz izsoli nav pieteicies neviens Izsoles dalībnieks;

12.1.2. citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

 

12.2. Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par spēkā neesošu:

12.2.1. ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka saskaņā ar šiem noteikumiem Izsoles dalībnieks nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku, izņemot gadījumu, ja attiecīgās Kustamās mantas pirkšanas tiesības ar Izsoles vadītāja lēmumu ir piešķirtas nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto cenu.

12.2.2. citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

 

12.3. Ja izsole tiek atzīta par nenotikušu vai par spēkā neesošu, tad par turpmāko Kustamās mantas pārdošanas kārtību lemj Likvidators.

Pielikums Nr.1

Kustamās mantas izsoles noteikumiem

“Cesijas līgums”

 

 

Rīgā     (2017. gada __._______)

Līgumslēdzējas puses:

            Likvidējamā akciju sabiedrība “TRASTA KOMERCBANKA” (vienotais reģ. Nr.40003029667), turpmāk – CEDENTS, tās likvidatora Ilmāra Krūma personā, kurš rīkojas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 14.marta sprieduma civillietā Nr.C30489916 un Kredītiestāžu likuma pamata, no vienas puses,

un

__________________________________________________________, _______

___________________________________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz

_______________________________________ pamata, turpmāk – CESIONĀRS, bet CEDENTS un CESIONĀRS abi kopā – PUSES,

 

pamatojoties uz 2016.gada __.___________ starp PUSĒM parakstīto izsoles aktu (turpmāk – Izsoles akts) un saskaņā ar 2016.gada __.___________ apstiprinātajiem Kustamās mantas (prasījumu tiesību) izsoles noteikumiem,

 

noslēdz šādu cesijas līgumu, turpmāk – Līgums:

 

 1. Līguma priekšmets.

 

1.1. CEDENTS nodod CESIONĀRAM, bet CESIONĀRS pieņem no CEDENTA par Līguma 3.1.punktā minēto atlīdzību CEDENTAM piederošo prasījumu pret ___________________________________________ (turpmāk – PARĀDNIEKS), kas izriet no 20... . gada ... . ......................... noslēgtā ____________ līguma Nr. ......... par kopējo summu  EUR ________ (.........................................................) apmērā (pēc stāvokļa uz ..................................) ar visiem pie prasījuma piederīgām un cesijas brīdī pastāvošām tiesībām, turpmāk – Prasījums.

 

1.2. Prasījuma pamats un saturs atspoguļots līguma pielikumā pievienotajos dokumentos (Līguma 4.1.punkts).

 

 1. Prasījumu īstums un drošums.

 

2.1. CEDENTS apliecina, ka CESIONĀRAM nodotais Prasījums ir īsts, bet par Prasījuma drošību un PARĀDNIEKA maksātspēju CEDENTS neatbild.

 

2.2. CEDENTS apliecina, ka no savas puses tas ir izpildījis visas saistības attiecībā pret PARĀDNIEKU.

 

 1. Cesijas atlīdzība.

 

3.1. Par nodoto Prasījumu CESIONĀRS samaksā CEDENTAM atlīdzību EUR _______________________________ (________________________________) apmērā, kas atbilst 2017.gada __.___________ Kustamās mantas (prasījumu tiesību) izsolē (turpmāk – Izsole) CESIONĀRA nosolītajai Prasījuma cenai (turpmāk – Cesijas atlīdzība), ko apliecina starp PUSĒM parakstītais 2017.gada __.___________ Izsoles akts.

 

3.2. Cesijas atlīdzībā tiek ieskaitīta nodrošinājuma summa EUR ...............,- (.......................... euro un ........ centi), ko CESIONĀRS saskaņā ar Izsoles noteikumiem ir samaksājis, reģistrējoties uz Izsoli kā Izsoles dalībnieks. Atlikušās Cesijas atlīdzības daļas EUR ______________ (__________________________________ euro) samaksu CESIONĀRS veic 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, t.i., līdz 2017.gada __.___________, to pārskaitot uz CEDENTA norēķinu kontu Nr.LV…………., Saņēmējbanka: AS “………….”, SWIFT …………, Saņēmējs: LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, vienotais reģ. Nr.40003029667.

            Par Cesijas atlīdzības samaksas izdarīšanas brīdi tiek uzskatīta Cesijas atlīdzības ieskaitīšana CEDENTA norēķinu kontā.

 

3.3. CESIONĀRS var lūgt CEDENTU pagarināt Cesijas atlīdzības samaksas termiņu, iesniedzot motivētu iesniegumu CEDENTAM. Ar CEDENTA (Likvidatora) lēmumu atlikušās Cesijas atlīdzības daļas samaksas termiņš var tikt pagarināts tādu iemeslu gadījumā, kurus CEDENTS (Likvidators) ir atzinis par pamatotiem.

 

3.4. Par Cesijas atlīdzības samaksas kavējumu CESIONĀRS maksā CEDENTAM līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procentu) apmērā no nesamaksātās Cesijas atlīdzības summas par katru samaksas kavējuma dienu.

 

 

 1. Dokumentu nodošana un īpašuma tiesību pāreja.

 

4.1. Pēc tam, kad CEDENTS ir saņēmis Cesijas atlīdzību pilnā apmērā savā norēķinu kontā, kas norādīts Līguma 3.2.punktā, CEDENTS nodod CESIONĀRAM visus CEDENTA rīcībā esošos Prasījumu pamatojošo dokumentus, tajā skaitā dokumentu oriģinālus, norakstus, izrakstus un kopijas, 3 (trīs) darba dienu laikā.

CEDENTS nodod CESIONĀRAM, savukārt CESIONĀRS pieņem no CEDENTA visu tā rīcībā esošo Prasījumu pamatojošo dokumentāciju, ko PUSES apstiprina attiecīgu dokumentu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.

 

4.2. Ar Prasījumu pamatojošo dokumentu nodošanu CESIONĀRS iegūst īpašuma tiesības uz Prasījumu.

 

4.3.Cesionāra pamats rīkoties ar prasījumu vai cedēt to tālāk un izlietot pret parādnieku rodas ar samaksas brīdi Cedentam, pretēja rīcība nekādas tiesiskas sekas nerada.

 

 1. Atkāpšanās tiesība.

 

5.1. CEDENTS ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu atkāpties no Līguma, ja CESIONĀRS ir nokavējis Cesijas atlīdzības samaksu vairāk kā 7 (septiņas) dienas.

 

5.2. Līguma 5.1.punktā minētajā gadījumā CESIONĀRS zaudē iemaksāto nodrošinājuma summu (sk. Līguma 3.2.punktu).

 

 1. Līgumslēdzēju pušu atbildība.

 

6.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

6.2. Līgumsoda samaksa saskaņā Līgumu neatbrīvo vainīgo PUSI no pienākuma izpildīt attiecīgo saistību, t.sk. no zaudējumu atlīdzināšanas.

 

 1. Līguma spēkā esamība un tā saistošais raksturs.

 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei. Prasījuma tiesību pāreja notiek ar Cesijas atlīdzības samaksas brīdi un Prasījumu pamatojošo dokumentu nodošanas brīdi. Par cesijas atlīdzības samaksas dienu uzskatāma diena, kad Cesijas atlīdzība ieskaitīta Cedenta kontā.

7.2. Līgums ir saistošs kā pašām PUSĒM, tā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

 

 1. Strīdu izskatīšanas kārtība.

 

8.1. Strīdus, kas rodas sakarā ar Līgumā pielīgto saistību izpildi, PUSES risina sarunu ceļā.

 

8.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tad strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, skar Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), tiek izšķirts Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā, reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.40003746396, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu par Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas izdevumiem latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru ieceļ Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un PUSĒM ir obligāts.

 

 1. Piemērojamais likums.

 

Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā un kas atrodas sakarā ar Līgumu, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikā uz Līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

 1. Nobeiguma noteikumi.

 

10.1. Līguma sadaļu virsraksti ir domāti Līguma labākai pārskatāmībai, un nevar tikt izmantoti PUŠU tiesību un pienākuma apjoma noteikšanai.

 

10.2. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai citos ar to saistītajos dokumentos tiek noformētas rakstveidā un tās paraksta abas PUSES.

 

10.3. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

10.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas PUSES.

 

 1. PUŠU paraksti un rekvizīti.

 

CEDENTS

 

LAS “TRASTA KOMERCBANKA”,

vienotais reģ. Nr.40003029667,

 

adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, LV–1050,

 

tālr. (+371) 67027751,

Norēķinu konts:

 

 

Likvidators:

 

 

_________________________

       /Ilmārs Krūms/

 

 

CESIONĀRS

________________________________

________________________________,

 

adrese:_________________________,

 

tālr. __________,

Norēķinu konts:

Nr. _______________________,

kods: __________, banka: _____________.

 

 

 

________________________

/___________________/

 

 

 

 

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.