Zeme Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Vecpļavnieki” (3. izsole)

 

LAS „Trasta komercbanka”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 3.labprātīgā izsolē 23.08.2016., plkst.12:00, Rīgā, Palasta ielā 1, ar augšupejošu soli savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu un īpašuma d. d. kā lietu kopību :

 

1)„Vecpļavnieki” ar kad. Nr. 80700050014, kas sastāv no zemes gabala 1.9558 ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Zemes gabals atrodas Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Vecpļavnieki” un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.416. Zemes gabals ir sadalīts 16 zemes vienībās, kam nav atvērti atsevišķi zemesgrāmatu nodalījumi;

2)2494/3274 d.d. no ielu izbūvei paredzēta zemes nekustamā īpašuma ar kad. Nr.80700050002, kas atrodas Viktorijas ielā, Katlakalnā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. ar kopējo platību 0.3274 ha, un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000455441;

3)ielu izbūvei paredzēta zemes nekustamā īpašuma ar kad. Nr.80700050024, kas atrodas Robežu ielā, Katlakalnā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. ar kopējo platību 0.0674 ha un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000455348.

 

Nekustamā īpašuma tirgus cena ir EUR 134000. Izsoles sākumcena ir EUR 94 000, kas nav apliekama ar PVN. 

 

Zemesgrāmatu valsts nodevas aprēķināšanai katra zemes gabala pirkuma maksa tiks noteikta proporcionāli zemes gabala platībai no nosolītās pirkuma maksas.

 

Nosolītājam būs jākompensē samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis par tiem mēnešiem, par kuriem pēc izsoles pirkuma līguma noslēgšanas ir samaksājusi LAS “Trasta komercbanka”.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „Trasta komercbanka” norēķinu kontā Nr.LV28HABA0551041492621, „Swedbank” AS nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 13400 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums par Vecpļavnieki zemju lietu kopību) un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķis: dalības maksa par Vecpļavnieki zemju lietu kopību).

 

Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Palasta ielā 1 , 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027999 no plkst.10.00-17.00. Nekustamā īpašuma novērtējums ir atrodams šeit. Izsoles noteikumi ir atrodami šeit.

 
 

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.