УСЛОВИЯ АУКЦИОНА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(Lejupielādēt)

 

“APSTIPRINU”

Likvidējamās akciju sabiedrības

“Trasta Komercbanka”

(Vienotais reģ.nr. 40003029667)

likvidators

zv. advokāts Ilmārs Krūms

Rīgā, 2016.gada 21. aprīlī

 

Likvidējamās akciju sabiedrības

 

“Trasta Komercbanka”

(Vienotais reģ. Nr. 40003029667)

Nekustamās mantas

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.

 

Banka - Likvidējamā akciju sabiedrība “Trasta Komercbanka” (vienotais reģ. Nr.40003029667).
Izsoles dalībnieks - fiziska vai juridiska persona, kas nav parādnieka pārstāvis Bankas likvidācijas procesā un kas atbilst likuma “Par zemes reformu pilsētās” 9.panta 1.daļā minētajām zemes īpašuma tiesību subjektu prasībām (attiecībā uz izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu, kas atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā) un/vai atbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. un 28.1 pantā minētajām zemes īpašuma tiesību subjektu prasībām (attiecībā uz izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu (zemi), kas atrodas lauku apvidū).
Nekustamā manta - Bankas īpašumā esošs nekustamais īpašums, kura adrese, sastāvs un identificējošās pazīmes norādītas izsoles sludinājumā.
Izsoles solis - Nekustamās mantas pārdošanas cenas pieauguma summas vienība izsolē ar augšupejošu soli.
Nosacītā cena - Nekustamās mantas sākotnējā pārdošanas cena (izsoles sākumcena).
Pārdošana izsolē - Bankas izteikts piedāvājums (oferte) noslēgt attiecīgās Nekustamās mantas pirkuma līgumu ar Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko Nekustamās mantas cenu.
Izsoles uzvarētājs - Izsoles dalībnieks, kurš par attiecīgo Nekustamo mantu nosolījis visaugstāko cenu.

 

 

 

 

 

 

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Nekustamās mantas izsoles tiesisko pamatu nosaka Latvijas Republikas 1995. gada 05. oktobra likums “Kredītiestāžu likums”.

 

2.2. Izsoles mērķis ir gūt pēc iespējas lielākus ienākumus, pārdodot Nekustamo mantu, un tādā veidā nodrošināt efektīvu Bankas likvidācijas procesu Bankas kreditoru interesēs.

 

2.3.Izsoles organizators ir Bankas likvidators - zvērināts advokāts Ilmārs Krūms (turpmāk noteikumu tekstā saukts - “Likvidators”), kura pilnvaras apstiprinātas ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 14.marta spriedumu civillietā Nr. C30489916.

 

2.4.Izsoli vada un tās darbību nodrošina Likvidators vai Likvidatora pilnvarota persona (turpmāk noteikumu tekstā saukts arī kā “Izsoles vadītājs”).

 

3.Izsoles norises vieta un laiks.

Nekustamās mantas izsole notiks izsoles sludinājumā noteiktajā laikā Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 

 

4. Izsolāmās mantas apskate un informācija par izsoli.

4.1. Nekustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Bankas likvidatora pilnvaroto personu, zvanot pa tālruni + 371 67027777.

 

4.2. Ar Nekustamās mantas izsoles noteikumiem un izsolāmā īpašuma dokumentiem var iepazīties Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777.

 

4.3. Izsoles noteikumi (kopijas) tiek izsniegti interesentiem pēc viņu lūguma, taču sedzot kopēšanas izmaksas saskaņā ar Bankas cenrādi -0,50 EUR ( iesk. PVN) par 1lpp.

 

5. Nosacītā cena.

Nekustamās mantas Nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir norādīta izsoles sludinājumā.

 

6.Izsoles dalībnieku reģistrācija, nodrošinājuma summa un dalības maksa.

6.1.Personas, kas saskaņā ar šiem noteikumiem var būt par Izsoles dalībniekiem un kuras vēlas piedalīties Nekustamās mantas izsolē pārskaita uz Bankas norēķinu kontu: Nr.LV30PARX0000035380009, AS Citadele banka, Saņēmējs: LAS “Trasta komercbanka”, vienotais reģ.Nr. 40003029667:         

- dalības maksu EUR 100,- (viens simts eiro) apmērā;

- nodrošinājumu 10 % apmērā no attiecīgās Nekustamās mantas Nosacītās   cenas, un reģistrējas pie Izsoles vadītāja.

            Izsoles dalības maksai un nodrošinājuma summai jābūt iemaksātai Bankas norēķinu kontā ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms izsoles norises dienas.

Izsoles vadītājam ir tiesības veikt tiesību aktos paredzētās darbības, lai pārbaudītu saņemto naudas līdzekļu izcelsmes atbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

6.2.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz izsoles norises dienai (ieskaitot) Bankas telpās Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, darba dienās no plkst.10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 67027777. Izsoles dalībnieka reģistrācija tiek pārtraukta 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izsoles sākuma.

 

6.3.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz šādus dokumentus un norāda šādas ziņas:

6.3.1.Juridiskās personas:

6.3.1.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Nekustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo juridisko personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā juridiskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.1.2. LR Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda tās oriģināls);

            ārvalsts juridiskās personas iesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu juridiskās personas reģistrācijas apliecību, kas vajadzības gadījumā ir attiecīgi legalizēta un apliecināta (Apostille);

6.3.1.3.pārstāvim, kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi vai personas apliecību), kurā minētas pārstāvja tiesības pārstāvēt juridisko personu izsolē, parakstīt Nekustamās mantas izsoles aktu, Nekustamās mantas pirkuma līgumu, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai un kārtot pārējās ar Nekustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.1.4. Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

6.3.2. Ārzonas juridiskas personas (ārzonas kompānijas) papildus 6.3.1.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apstiprina pilnvarotās personas (pārstāvja) tiesības pārstāvēt ārzonas juridisko personu, un deklarāciju par patieso labuma guvēju.

 

 

6.3.3.Fiziskās personas:

6.3.3.1. Bankai adresētu iesniegumu par vēlēšanos iegādāties attiecīgo Nekustamo mantu saskaņā ar izsoles noteikumiem un ar lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, apstiprinot, ka attiecīgā fiziskā persona atbilst Izsoles noteikumu 1.2.punktā minētajām Izsoles dalībnieka prasībām.

6.3.3.2.pases vai personas apliecības kopiju (reģistrējoties, jāuzrāda oriģināls).

6.3.3.3. pārstāvim (ja tāds nepieciešams), kurš pārvalda latviešu valodu, izsniegtu pilnvaru (pilnvara derīga, uzrādot pasi) pārstāvēt fizisko personu izsolē un parakstīt izsoles aktu, Nekustamās mantas pirkuma līgumu, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai un kārtot pārējās ar Nekustamās mantas iegādi saistītās formalitātes;

6.3.3.4.Bankas kases ieņēmumu orderi vai kredītiestādes apstiprinātu maksājuma uzdevumu, kas apliecina dalības maksas un nodrošinājuma summas samaksu.

 

6.4.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, papildus noteikumu 6.3. punktā minētajiem dokumentiem paraksta noteiktas formas veidlapu, kurā apliecina, ka ir iepazinušās ar izsoles noteikumiem un tām nepastāv nekādi šķēršļi piedalīties Nekustamās mantas izsolē.

 

6.5.Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par to, ka attiecībā uz viņu nepastāv nekādi tiesiski šķēršļi piedalīties izsolē saskaņā ar šiem noteikumiem un kļūt par Nekustamās mantas īpašnieku. Izsoles vadītājam nav pienākums pārbaudīt minēto šķēršļu esamību (neesamību).

 

6.6.Reģistrācijai iesniegtie dokumenti paliek Bankas rīcībā un Izsoles dalībniekam netiek atdoti.

 

6.7.Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā, norādot šādas ziņas:

6.7.1.Izsoles dalībnieka reģistrācijas numuru, reģistrācijas datumu un laiku;

6.7.2.fiziskās personas vārdu un uzvārdu, pases vai personas identifikācijas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru, vai, ja piesakās juridiska persona - juridiskās personas nosaukumu, LR Uzņēmumu reģistra (vai ārvalsts attiecīgās institūcijas, ja pieteikusies ārvalsts juridiskā persona), juridisko un faktiskās atrašanās vietas adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, pases vai personas apliecības datus, personas kodu, tālruņa numuru.

           

6.8.Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā norādīts Izsoles dalībnieka nosaukums un piešķirtais reģistrācijas numurs.

 

6.9.Ja izsoles dalības maksa un/vai nodrošinājuma summa nav samaksāta Izsoles noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā, t.i. tā nav iemaksāta Bankas norēķinu kontā 5 (piecas) darba dienas pirms izsoles norises dienas, Izsoles vadītājs ir tiesīgs atteikt attiecīgā Izsoles dalībnieka pretendenta reģistrāciju. Tāpat Izsoles vadītājs atsaka izsoles dalībnieka reģistrāciju, ja ir pamatotas ziņas, ka attiecīgais pretendents neatbilst Izsoles dalībnieka prasībām saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem, vai ir saņemtas ziņas par attiecīgā pretendenta samaksāto naudas līdzekļu izcelsmes neatbilstību likuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” prasībām.

 

7.Izsoles veids un valoda.

7.1.Izsole ir mutiska un atklāta.

 

7.2.Izsoles norise notiek latviešu valodā. Izsoles dalībniekiem, kuri nepārvalda latviešu valodu, jānodrošina sev pārstāvis, kas pārvalda latviešu valodu, vai jānodrošina sava pārstāvība izsolē ar tulka palīdzību. Par tulka piedalīšanos izsolē savlaicīgi (ne vēlāk kā vienu dienu līdz izsoles norises dienai) rakstveidā jāinformē Izsoles vadītājs, norādot tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu.

 

8.Izsoles solis.

8.1.Izsole norisinās ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts Izsoles laikā pēc Izsoles vadītāja ieskata 1%-10% apmērā no Nosacītās cenas (izsoles sākumcenas).

Izsoles laikā Izsoles vadītājs var mainīt sākotnēji noteikto izsoles soli.

 

8.2.Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

 

9.Izsoles norise.

9.1. Izsoles dalībnieks (Izsoles dalībnieka) pilnvarotā persona pie ieejas izsoles norises telpās uzrāda Izsoles dalībniekam izsniegto reģistrācijas apliecību un personību apliecinošu dokumentu. Pēc tam, kad Izsoles vadītājs pārliecinājies par pilnvarotās personas personību saskaņā ar Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā fiksētajiem datiem, Izsoles dalībniekam tiek izsniegta Izsoles karte. Izsoles kartes numurs atbilst Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.

 

9.2. Izsoles norises telpās var atrasties tikai ar izsoli saistītas personas (izsoles organizators, izsoles vadītājs un viņu palīgi, izsoles dalībnieki). Tiesību aktos paredzētajos gadījumos izsoles norises gaitai var sekot tam īpaši pilnvaroti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji.

 

9.3. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradies kāds no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad izsoles sākums tiek atlikts uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas klātneesošais (-ie) Izsoles dalībnieks, tad atzīstams, ka pēdējais zaudējis savas tiesības piedalīties izsolē, un izsole tiek uzsākta bez viņa klātbūtnes.

 

9.4. Ja uz Izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem, tad Izsoles vadītājs atliek izsoli uz 15 minūtēm. Ja šajā laikā neierodas neviens no Izsoles dalībniekiem, tad Izsole tiek atzīta par nenotikušu.

 

9.5. Izsoles vadītājs ir tiesīgs pēc sava ieskata atlikt izsoles sākumu līdz 2 (divām) stundām, ja izsoles sākuma atlikšanas nepieciešamību izraisa būtiski apstākļi un tas ir lietderīgi Bankas likvidācijas procesam.

 

9.6. Ja uz Nekustamās mantas izsoli ir reģistrējies un ieradies tikai viens Izsoles dalībnieks, tad Nekustamā manta viņam tiek pārdota par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis. Ja uz Izsoles sākuma laiku ieradies ir tikai viens no vairākiem reģistrētajiem Izsoles dalībniekiem un noteikumu 9.4. punktā paredzētajā laikā pārējie reģistrētie Izsoles dalībnieki joprojām nav ieradušies, Nekustamā manta tiek pārdota vienīgajam klātesošajam dalībniekam par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis. Ja vienīgais Izsoles dalībnieks atsakās pirkt Nekustamo mantu par pirkuma maksu, kuru veido Nosacītā cena plus 1 (viens) izsoles solis, nodrošinājuma summa viņam netiek atmaksāta.

 

9.7.Izsoles dalībniekam, kas nav ieradies uz Izsoli, nodrošinājuma summa netiek atmaksāta.

 

9.8. Nekustamās mantas solīšana var notikt, ja uz attiecīgās Nekustamās mantas izsoli ir ieradies vismaz 1 ( viens) solītājs.

 

9.9.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, īsi raksturojot izsolāmo Nekustamo mantu un izsoles norises kārtību un noteikumus, nosauc Nekustamās mantas Nosacīto cenu (Izsoles sākumcenu) un piedāvā Izsoles dalībniekiem solīt vairāk, ievērojot noteikto izsoles soli.

 

9.10.Solīšana notiek Izsoles dalībniekiem paceļot Izsoles karti, tādējādi apliecinot, ka viņi palielina Nekustamās mantas cenu par vienu soli. Ja neviens no Izsoles dalībniekiem vairs nepārsola pēdējo nosolīto Nekustamās mantas cenu, tad Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena, Nekustamās mantas pirkšanas tiesības tiek piešķirtas tam, kas nosolījis pēdējo cenu.

 

9.11.Ja vairāki Izsoles dalībnieki vienlaicīgi nosola vienādu cenu, kas netiek vairs pārsolīta, tad par Izsoles uzvarētāju tiek atzīts Izsoles dalībnieks, kurš uz Izsoli ir reģistrējies ātrāk, t.i., Izsoles dalībnieks, kurš Izsoles dalībnieku uzskaites žurnālā ir reģistrēts ar zemāku kārtas numuru.

 

9.12.Nosolīto Nekustamās mantas cenu Izsoles uzvarētājs apliecina ar savu parakstu izsoles aktā (arī noteikumu 9.6. punktā minētajā gadījumā).

            Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis pēdējo Nekustamās mantas cenu, bet neparakstās par to izsoles aktā, uzskatāms par atteikušos no savām tiesībām, un Izsoles vadītājs svītro šo dalībnieku no Izsoles dalībnieku saraksta, un pēdējam netiek atmaksāta drošības nauda. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Nekustamo mantu ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Nekustamās mantas cenu.

 

 

10. Pirkuma līgums.

10.1. 5 (piecu) dienu pēc Izsoles akta parakstīšanas (9.12. punkts) starp Banku un Izsoles uzvarētāju tiek parakstīts Nekustamās mantas pirkuma līgums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajam Nekustamā īpašuma pirkuma līguma paraugam. Ar Izsoles vadītāja lēmumu var tikt pagarināts Nekustamās mantas pirkuma līguma parakstīšanas termiņš pamatotu iemeslu dēļ.

 

10.2.Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs neparaksta Nekustamās mantas pirkuma līgumu vai nenomaksā nosolīto Nekustamās mantas cenu pirkuma līgumā noteiktajā termiņā vai arī nepilda citus pirkuma līguma noteikumus, viņš zaudē iemaksāto nodrošinājuma summu. Šādā gadījumā pēc Izsoles vadītāja piekrišanas saņemšanas tiesības iegādāties Nekustamo mantu pēc izsoles akta parakstīšanas ir nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto Nekustamās mantas cenu.

 

 

11.Izsoles izdevumi un nodrošinājuma maksas atmaksa.

11.1.Izsoles organizēšanas izdevumi tiek segti no Bankas līdzekļiem un Izsoles dalībnieku samaksātās dalības maksas.

            Samaksātā dalības maksa Izsoles dalībniekiem netiek atmaksāta un tā netiek ieskaitīta nosolītās Nekustamās mantas cenā. 

 

11.2. Izsoles uzvarētāja samaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta nosolītās Nekustamās mantas cenā.

 

11.3.Izsoles dalībniekam, kas nav nosolījis Nekustamo mantu, tiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izsoles norises dienas un Izsoles dalībnieka iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts Izsoles dalībnieka norēķinu konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā drošības nauda.

           

11.4.Izsoles dalībniekam netiek atmaksāta iemaksātā nodrošinājuma summa:

11.4.1.šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

11.4.2.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka viņš saskaņā ar šiem noteikumiem nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku.

 

12.Izsoles atzīšana par nenotikušu un spēkā neesošu.

12.1.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par nenotikušu, ja ir iestājies kāds no zemāk uzskaitītajiem gadījumiem:

12.1.1.ja uz izsoli nav pieteicies neviens Izsoles dalībnieks;

12.1.2.citos šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

 

12.2.Izsole ar Izsoles vadītāja lēmumu tiek atzīta par spēkā neesošu:

12.2.1.ja izrādās, ka Izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas Izsoles vadītājam un tiek konstatēts, ka saskaņā ar šiem noteikumiem Izsoles dalībnieks nemaz nevarēja būt par Izsoles dalībnieku, izņemot gadījumu, ja attiecīgās Nekustamās mantas pirkšanas tiesības ar Izsoles vadītāja lēmumu ir piešķirtas nākamajam Izsoles dalībniekam par viņa pēdējo solīto cenu.

12.2.2.citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

 

12.3.Ja izsole tiek atzīta par nenotikušu vai par spēkā neesošu, tad par turpmāko Nekustamās mantas pārdošanas kārtību lemj Likvidators.

 

 

 

Pielikums Nr.1

Nekustamās mantas izsoles noteikumiem

 

Nekustamā īpašuma

PIRKUMA LĪGUMS

 

Rīgā,          divi  tūkstoši sešpadsmitā gada ................ mēneša  ............... datumā.

(.... .... . 2016)

Līgumslēdzējas puses:

            Likvidējamā akciju sabiedrība “Trasta Komercbanka” (vienotais reģ. Nr.40003029667), tās likvidatora Ilmāra Krūma personā, kurš rīkojas uz “Kredītiestāžu likuma” un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 14.marta sprieduma civillietā Nr. C30489916 pamata, turpmāk līguma tekstā saukta kā “PĀRDEVĒJS”, no vienas puses,

un

__________________________________________________________, _______

___________________________________________ personā, kurš(-a) rīkojas  uz

_________________________________________ pamata, turpmāk līguma tekstā saukts(-a) kā “PIRCĒJS”,

bet PĀRDEVĒJS un  PIRCĒJS abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti kā “Līgumslēdzējas puses”,

pamatojoties uz 2016. gada .... aprīlī apstiprinātajiem Likvidējamās akciju sabiedrības “Trasta komercbanka” Nekustamās mantas izsoles noteikumiem (turpmāk tekstā - Izsoles noteikumi), brīvi paužot savu gribu, bez viltus un spaidiem,

noslēdz šādu pirkuma līgumu:

 

1.Līguma priekšmets.

1.1.PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk no PĀRDEVĒJA par līguma 2.1. punktā minēto pirkuma maksu un saskaņā ar zemāk minētajiem noteikumiem Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. ............................................., kas sastāv no ............................................................... ar kopējo platību ....... m2 (..............kvadrātmetri). Nekustamais īpašums atrodas ......................................................................................................., (turpmāk līguma tekstā dēvēts kā “Nekustamais īpašums”).

 

1.2.Nekustamā īpašuma robežas precīzi noteiktas LR Valsts zemes dienesta ......................... nodaļas izdotajā zemes robežu plānā, kura kopija tiek pievienota šim līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa (pielikums Nr.1). Nekustamā īpašuma robežas PIRCĒJAM dabā ir zināmas.

 

1.3.Nekustamais īpašums tiek pārdots “kā tas stāv”, t.i. tādā stāvoklī un sastāvā, kāds tas ir šī līguma slēgšanas brīdī.

 

1.4. Ar ............................ zemesgrāmatu nodaļas .......... gada ...... ............. lēmumu īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas PĀRDEVĒJAM, ko apliecina attiecīgs ieraksts ................................... zemesgrāmatas nodalījumā Nr. .............................

 

1.5.PĀRDEVĒJS apliecina, ka Nekustamais īpašums nav nevienam citam atsavināts, ieķīlāts vai citādi apgrūtināts ar parādiem, par to nav strīda un tam nav uzlikts arests, izņemot šādus apgrūtinājumus: ............................................................................. (apgrūtinājumu uzskaitījums atbilstoši zemesgrāmatas nodalījumā nostiprinātajiem ierakstiem).

 

1.6.PIRCĒJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Nekustamā īpašuma izvietojumu dabā, tā faktisko sastāvu un stāvokli, un neizvirza nekādas pretenzijas saistībā ar to.

 

2.Pirkuma maksa un samaksas kārtība.

2.1.Par Nekustamo īpašumu PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM pirkuma maksu EUR __________ (_______________________________________ eiro) + PVN EUR ..................................., (ja pirkuma maksa saskaņā ar izsoles noteikumiem un izsoles sludinājumu tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli) , t.i. kopā EUR ________ (____________________________________ eiro), turpmāk – Pirkuma maksa.

Pirkuma maksa atbilst 2016. gada .... ..... Nekustamās mantas izsolē (turpmāk līguma tekstā  - Izsole) PIRCĒJA nosolītajai Nekustamā īpašuma cenai, ko apliecina 2016. gada .... .......................................... starp Līgumslēdzējām pusēm parakstītais izsoles akts (pielikums Nr.2).

 

2.2.Pirkuma maksā tiek ieskaitīta nodrošinājuma maksa EUR ...............,- (.......................... eiro un ........ centi), ko PIRCĒJS saskaņā ar izsoles noteikumiem ir samaksājis, reģistrējoties uz Izsoli kā Izsoles dalībnieks. Atlikušās Pirkuma maksas daļas EUR ______________ (__________________________________ eiro) samaksu PIRCĒJS veic 10 (desmit) dienu laikā* pēc pirkuma līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz 2016. gada .... .........., to pārskaitot uz PĀRDEVĒJA norēķinu kontu: Nr.LV30PARX0000035380009, AS Citadele banka, Saņēmējs: LAS “Trasta komercbanka”, vienotais reģ.Nr. 40003029667.

            Par Pirkuma maksas samaksas izdarīšanas brīdi tiek uzskatīta Pirkuma maksas ieskaitīšana PĀRDEVĒJA norēķinu kontā.

 

*Piezīme: Ar Izsoles vadītāja (PĀRDEVĒJA) lēmumu Pirkuma maksas samaksas termiņš var tikt pagarināts, ja Pirkuma maksas samaksa tiek veikta, Pircējam ņemot aizņēmumu kredītiestādē un, ja Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam attiecīgās kredītiestādes rakstveida apstiprinājumu, ka Pirkuma maksas samaksas veikšanai kredītiestāde Pircējam izsniegs nepieciešamos kredītlīdzekļus. 

 

2.3.Par pirkuma maksas pilnīgu vai daļēju samaksas kavējumu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas kavējuma dienu.

          Ja PĀRDEVĒJS atzīst pirkuma maksas samaksas kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, viņš var atbrīvot PIRCĒJU no pienākuma maksāt līgumsodu vai arī to samērīgi samazināt.

 

2.5.Pirkuma maksas samaksa nav pieļaujama ar ieskaitu vai ar citām atvietojamām lietām.

 

 

3. Ar Nekustamo īpašumu saistīto tiesību un pienākumu pāreja.

3.1.Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pāriet no PĀRDEVĒJA uz PIRCĒJU brīdī, kad šis līgums tiek koroborēts zemesgrāmatā.

 

3.2.Vienlaicīgi ar šī līguma noslēgšanas brīdi uz PIRCĒJU pāriet pienākums nest visas ar Nekustamo īpašumu saistītās nastas, tai skaitā maksāt par Nekustamo īpašumu Nekustamā īpašuma nodokli.  

 

3.3.Līdz īpašuma tiesību pārejai (līguma 3.1. punkts) PIRCĒJS nav tiesīgs veikt jebkādas darbības, kuru rezultātā var pasliktināties Nekustamā īpašuma stāvoklis vai samazināties tā vērtība.

 

4.Darījuma tehniskā izpilde.

4.1.Šī līguma tehnisko izpildi, t.i. visu formalitāšu kārtošanu valsts un pašvaldību iestādēs, un citas darbības, lai saskaņā ar šo līgumu pārreģistrētu Nekustamā īpašuma tiesības no PĀRDEVĒJA uz PIRCĒJU, veic PIRCĒJS.

            PĀRDEVĒJS nodrošina no savas puses to darbību izpildi, kuras nepieciešamas vai derīgas šī līguma pienācīgai izpildei, un kuras sakarā ar to personisko raksturu vai citu iemeslu dēļ tiesiski nav spējīgs veikt PIRCĒJS.

 

4.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pirkuma maksas samaksas Līgumslēdzējas puses notariālā kārtībā paraksta ............................. zemesgrāmatu nodaļai adresētu lūgumu par PIRCĒJA īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanu.

            5 (piecu) darba dienu laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas PIRCĒJS iesniedz šo līgumu koroborācijai zemesgrāmatā. Ja PIRCĒJS minētajā termiņā neiesniedz līgumu koroborācijai zemesgrāmatā, viņš maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Pirkuma maksas par katru saistību izpildes kavējuma dienu, skaitot no dienas, kurā PIRCĒJAM vajadzēja iesniegt šo līgumu koroborācijai zemesgrāmatā. 

 

5.Līguma izpildes izmaksas.

5.1.PIRCĒJA pienākums ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu, koroborāciju un PIRCĒJA īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā (t.sk. valsts un pašvaldību nodevas, samaksa par valsts un pašvaldību iestāžu, zvērinātu notāru sniegtajiem pakalpojumiem u.c.).

 

6.Atkāpšanās tiesība.

6.1.PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, ja PIRCĒJS ir nokavējis Pirkuma maksas samaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas.

 

6.2.Līguma 6.1. punktā minētajā gadījumā PIRCĒJS zaudē iemaksāto nodrošinājuma maksu (sk. līguma 2.2. punktu).

 

7.Līgumslēdzēju pušu atbildība.

7.1.Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Līgumslēdzējas puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

7.2.Līgumsodu samaksa saskaņā ar šo līgumu neatbrīvo vainīgo Līgumslēdzēju pusi no pienākuma izpildīt attiecīgo saistību, t.sk. no zaudējumu atlīdzināšanas.

 

8. Līguma spēkā esamība un tā saistošais raksturs.

8.1.Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei.

 

8.2.Šis līgums ir saistošs kā pašām Līgumslēdzējām pusēm, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem.

 

9.Strīdu izskatīšanas kārtība.

Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līgumslēdzējām pusēm izpildot, kā arī neizpildot šo līgumu, Līgumslēdzējas puses izlemj pārrunu ceļā 5 (piecu) dienu laikā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots pēc prasītāja izvēles izskatīšanai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu vai valsts tiesā.

 

 

10.Piemērojamais likums.

Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā un kas atrodas sakarā ar šo līgumu, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikā uz šī līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

11.Nobeiguma noteikumi.

11.1.Līguma sadaļu virsraksti ir domāti līguma labākai pārskatāmībai, un nevar tikt izmantoti Līgumslēdzēju pušu tiesību un pienākuma apjoma noteikšanai.

 

11.2.Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:

 

11.2.1.līguma 1.2. punktā minētā zemes robežu plāna kopija;

11.2.2.līguma 2.1. punktā minētais izsoles akts.

 

11.3.Jebkuras izmaiņas šajā līgumā vai citos ar to saistītajos dokumentos tiek noformētas rakstveidā un tās paraksta abas Līgumslēdzējas puses.

 

11.4.Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros - pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai pusei, bet trešais līguma eksemplārs iesniedzams koroborācijai ...................... zemesgrāmatu nodaļā. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

11.5.Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Līgumslēdzējas puses.

12.Līgumslēdzēju pušu paraksti un rekvizīti. PĀRDEVĒJS

 

 

Likvidējamā A/S “Trasta Komercbanka”

vienotais reģ. Nr.40003029667,

 

adrese: - Miesnieku iela 9,

Rīga, LV - 1050

 

tālr. ...........................................

Norēķinu konts:

 

 

 

Likvidators:

 

 

_______________________

       /Ilmārs Krūms/

 

PIRCĒJS

________________________________

________________________________

________________________________

 

adrese:_________________________

_______________________________

_______________________________

tālr. __________,

Norēķinu konts: Nr. _________________

kods: ________________________

Banka: _______________________

 

 

_______________________

/___________________/

 

 

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.